Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła — Strona 5 z 25

, ,

Okres trudności równoważenia budżetu

25

Cze

NFI spełniają wówczas rolę holdingu, czyli przedsiębiorstwa przetrzymującego akcje różnych obywateli i sprawującego kontrolę nad określonymi spółkami akcyjnymi.

Politycy pokładają wielką nadzieję w tego typu przyspieszonej prywatyzacji, która może zyskać szerokie poparcie społeczne. Koncepcja ta ma jednak wielu

Odpowiednie stosowanie przepisów

25

Cze

Nadrzędna zasada prostego sumowania dorobku oraz potencjałów współpracujących przedsiębiorców przy ocenie ich wiarygodności doznaje wyłomu nie tylko co do warunków osobistych, wskazanych w art. 24 ust. 1 Pzp (każdy z osobna powinien je spełniać), lecz także co do warunków zawodowo- -gospodarczych , określonych w art. 22 ust.

Obowiązek zapewnienia uczciwej konkurencji

25

Cze

Prawo wspólnotowe w dziedzinie zamówień publicznych wynika z postanowień Traktatu Usta-nawiającego Wspólnotę Europejską , a także z dyrektyw oraz rozporządzeń i decyzji Komisji Europejskiej, w tym głównie z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji

Nienawiść

25

Cze

W jaki sposób nienawiść wiąże się ze strachem? Nienawidzicie kogoś z otoczenia, gdyż czujecie, że przez tego kogoś jesteście nieszczęśliwi. Denerwuje was on, czujecie się przez niego przygnębieni i straciliście pewność siebie. Macie rzeczywistą psychiczną alergię na niego.

Miłość i psychologia – ciąg dalszy

24

Cze

W jaki sposób pani lub panna może rozpoznać z jakim typem mężczyzny ma do czynienia? Myślicie że jest introwersyjny? Skontrolujcie, czy dobra była wasza obserwacja.

Idealne warunki praktykowania radiestezji część 2

24

Cze

Rozpocznijcie od wizualnej pamięciowej zabawy. Przez 30 sekund przyglądajcie się rysunkowi, który obrazuje różne przedmioty. Następnie odłóżcie rysunek i z pamięci zreprodukuj- cie przedmioty na kartce papieru.

Czarodziejska tęcza

24

Cze

Kolor niebieski jest synonimem czystości, spokoju, dobroci i zdrowia. Jeżeli chcecie innych uczynić waszymi niewolnikami wypromieniujcie kolor niebieski.

Dyskwalifikacja oferty

24

Cze

Jednakże ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczy w zasadzie tylko zachowań związanych z działalnością gospodarczą, podczas gdy o zamówienie publiczne mogą ubiegać się także osoby nie będące przedsiębiorcami. Brak wyraźnych wskazówek ustawowych oraz wzgląd na podmiotowy element kwalifikacyjny na-kazują ostrożność przy wykładni art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. Poza nielicznymi wyjątkami (np.

Dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernego zadłużenia

24

Cze

Na krótką metę niezbędne staje się podniesienie kursu waluty obcej, czyli dewa-luacja waluty krajowej. Wówczas poprawi się opłacalność eksportu, ale podrożeją wszystkie towary importowane. Wzrosną ceny innych towarów i koszty całej operacji muszą być przenoszone na społeczeństwo.

Nadwyżka eksportu nad importem może rosnąć nie tylko dzięki wartości eksportu, ale także ograniczeniom importu.

Chromoterapia i wy

24

Cze

Już mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, że kolor jest częścią życia. Możecie leczyć się kolorem. To nazywają chromo- terapią. Lecznicze działanie koloru znane jest od starożytności. Podstawą tego działania są drgania kolorów.

Długofalowa polityka społeczno-ekonomicznej państwa zapoczątkowana przez L. Erharda

24

Cze

Z drugiej zaś wska-zywał na potrzebę zachowania umiaru ingerencji państwa w redystrybucję dochodów. Już na początku lat pięćdziesiątych dostrzegał niebezpieczeństwa z tym związane i wy-powiadał się za redukcją nadmiernie rozbudowanych subsydiów oraz ograniczeniem rządowej biurokracji, podkreślając, że populistyczna presja na

Błędy projektowe

23

Cze

Następstwem błędów projektowych jest zazwyczaj udzielenie zamówienia dodatkowego z wolnej ręki, za którego dopuszczalność (art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp) odpowiada pod rygorem sankcji dyscyplinarnej kierownik lub inny urzędnik zamawiającego, a nie projektant. Interwencyjnego zamówienia dodatkowego można bowiem udzielić tylko w sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, podczas gdy rzetelny odbiór prac