Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła — Strona 23 z 25

, ,

Kategoria elementów przedmiotowo istotnych

14

Lut

Jeśli więc termin „istotne warunki umowy” utożsamiać z elementami przedmiotowo istotnymi danego typu umowy, to nie byłoby możliwe sprecyzowanie istotnych warunków umów nienazwanych i mieszanych, zatem – pozostając tylko w obrębie unormowań Pzp, choć kwestia ma szerszy wymiar – w odniesieniu do tych umów w ogóle nie

Zastąpienie zaświadczenia z właściwego rejestru oświadczeniem złożonym przed notariuszem

14

Lut

Nie jest przy tym wymagane, aby zakres takiego zaświadczenia był identyczny z zaświadczeniami wydawanymi z polskiego Krajowego Rejestru Karnego. Oczywiste jest bowiem, że porządki prawne poszczególnych państw różnią się zarówno katalogiem czynów zabronionych, przesłanek popełnienia czynu, jak też wysokością kary. § 2

Klarowne określanie cech produktu

13

Lut

W całym tym procesie trzeba uwzględniać nie tylko potrzeby, które zwykło się uważać za racjonalne, lecz także marzenia, emocje i chęć naśladownictwa. Ponieważ nowe preferencje konsumpcyjne ścierają się stale z tradycyjnymi nawykami, wskazane jest umiejętne komponowanie takich ofert, które harmonijnie łączą sprawdzone na rynku pakiety usługowe z elementami innowacji.

Podstawowa przyczyna niestabilności całego systemu gospodarczego

13

Lut

Taki wzrost jest teoretycznie możliwy, jeśli prywatni przedsiębiorcy zdołają utrzymać tempo wydatków inwestycyjnych na poziomie niezbędnym do osiągnięcia wzrostu produkcji w granicach wyznaczonych przez zdolności produkcyjne gospodarki narodowej. Można więc powiedzieć, że równanie wzrostu gospodarczego Domara

Koncepcja naukowej organizacji pracy

12

Lut

Pracownik (bezpośredni wykonawca, kierownik średniego i niższego szczebla) w wyniku wieloletniego treningu dochodzi do takiej perfekcji, że wykonuje swoje czynności niejako automatycznie, na zasadzie odruchu warunkowego, sprzy-jającego zwiększeniu wydajności Zasada jednego, najlepszego sposobu wykonywania każdej czynności i związany z nią system szczegółowych instrukcji i wąskiej specjalizacji wymaga szczegółowej kontroli wykonania. Ścisła, dokładna kontrola staje się w konsekwencji

W sukcesie jednostki zasadniczą rolę odgrywa osobowość

12

Lut

Wiele tysięcy osób jest przydatnych do wypełniania tej samej funkcji. Dlaczego dzieje się tak, że chociaż wiele osób uzyskuje dyplom, wiedzę techniczną i doświadczenie zawodowe, jednak tylko niewiele z nich wybija się ponad szary tłum? Z czego wypływa ich wyższość?

Transmutacja

11

Lut

Transmutacja jest to zdolność przekształcania jakiegoś elementu chemicznego w inny element. Uwzględniając konkretne pochodzenie pojęcia możemy powiedzieć, że alchemia jest transmutacją metali.

Przewaga w kosztach – przykład

11

Lut

W ten sposób oba kraje chcą być samowystarczalne w produkcji sukna i wina. Wówczas, zakładając różnice w kosztach w porównywalnych jednostkach pracy, kraje te osiągną następujące rezultaty gospodarcze (zob. dane tablicy przed specjalizacją).

Z hipotetycznego przykładu wynika, że kraj A ma bezwzględną

Proporcje wymienne różnych dóbr jako stosunek światowych cen towarów poddlegających wymianie

10

Lut

Powstaje pytanie, w jakiej proporcji owe korzyści podzielą się między kraje A i PI Zależy to od relacji wymiennej sukna i wina na rynku międzynarodowym. Konkuren-cyjny mechanizm rynku może podzielić korzyści w różnych proporcjach między obydwa kraje. Tylko w bardzo skrajnych przypadkach całość korzyści

Wasze szczęśliwe liczby część 2

9

Lut

Cztery jest kwadratem dwóch. Jest nośnikiem zrównoważonego rozwoju u zdecydowanego działania. Wszechświat ma cztery żywioły: powietrze, ogień, ziemię i wodę cztery pory roku cztery strony świata.

Przestrzeganie zasady niedyskryminacji

9

Lut

Kolejnym naruszeniem zasady niedyskryminacji skutkującym obowiązkiem dokonania korekty finansowej będzie ustalanie krótszych niż ustawowe terminów składania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu postępowania, krótszych o co najmniej 10 dni – wskaźnik wynosi 13%. Przestrzeganie zasady niedyskryminacji w zamówieniach publicznych związanych z wyko-rzystaniem środków

PRANIE PIENIĘDZY POPRZEZ RESTRUKTURYZOWANIE I WYKORZYSTYWANIE WIELU RACHUNKÓW BANKOWYCH

8

Lut

Policja francuska na początku lat 90. ujawniła przypadek prania pieniędzy poprzez restrukturyzację wpłat. Jeden z banków dla ułatwienia kontaktów z państwami afrykańskimi powołał agencję ds. odsyłania oszczędności imigrantów zatrudnionych we Francji. W związku z tym agencja umożliwiła otwieranie kont bankowych bezpośrednio we własnym kraju i lokowanie tam