Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła — Strona 18 z 25

, ,

Przekonania religijne wywierają istotny wpływ na wysoką stopę urodzeń

1

Kwi

Struktura zatrudnienia charakteryzuje się dominującym udziałem zatrudnienia w rolnictwie (w granicach 65-75%), znacznie mniejszym udziałem w usługach (w granicach 12-20%) i relatywnie najmniejszym w przemyśle. W tym ostatnim dziale udział zatrudnienia może wykazywać znaczną rozpiętość od 6% w Bangladeszu do 15% w Chi-nach i 16% w Pakistanie.

Cechą charakterystyczną krajów słabo

Otwarcie gospodarki

1

Kwi

Doświadczenie wykazuje, że nie tylko w krajach mniej rozwiniętych, ale także w najbogatszych krajach świata (jak np. USA) przez szereg lat występuje ujemne saldo bilansu handlowego. Wówczas rynek krajowy jest lepiej zaopatrzony w bogatą i nie-zwykle różnorodną ofertę podażową. Jest to korzystne dla konsumenta, ale

Program przyspieszonej przebudowy ustrojowej

24

Mar

Na przykładzie związków między wysokością stopy inflacji, stopy procentowej, skłonności do inwestowania, spadku produkcji oraz możliwości znacznego obniżenia dochodów realnych ludności widać wyraźnie, jak pełen wewnętrznych sprzeczności jest proces transformacji od gospodarki centralnie planowej do gospodarki

Niełatwa sytuacja w sektorze zamówień budowlanych

24

Mar

Z tego powodu w krajach zachodnioeuropejskich ukształtowała się praktyka nadawania analizowanym zamówieniom charakteru warunkowego. Mianowicie warunkiem uruchomienia drugiego etapu zamówienia w postaci realizacji robót budowlanych, uzasadniających – skądinąd – ponad 90% zysku transakcyjnego, może być nie tylko odbiór

Nasz mózg ma dużą władzę nad naszym ciałem

23

Mar

Człowiek w takim samym stopniu zdolny jest uczynić siebie chorym, zabić siebie, jak i uzdrowić. Ta siła jest w nas i stoi do naszych usług. Nowoczesna nauka lekarska ponownie odkrywn. ją pod nazwą „psychosomatyczna”. Sam Chrystus przypisuje cuda człowiekowi. Tak powiada do paralityka: „Wstań i idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

Rodzaj współpracy okolicznościowej

23

Mar

Pierwsza z tych kwestii ma być pozytywnie załatwiona w ramach planowanej nowelizacji ustawy, natomiast w odniesieniu do drugiej zasada realnego wykonania zamówienia wymusza wykładnię ostrożnoś- ciową, w świetle której sensowne wykorzystanie cudzej wiedzy, a tym bardziej doświadczenia może nastąpić jedynie w

Wy i czas część 2

22

Mar

Duże znaczenie przypisujecie czasowi. W tym zgadzam się z wami. Tak więc nie cofajcie się przed tym, żeby swoje życie uczynić lepszym, według jak najbardziej słusznych nadziei.

Zamówienia finansowane

21

Mar

Dlatego właśnie w 2009 roku skreślono w art. 147 ust. 2 Pzp zdanie 2, stanowiące podstawę do żądania odpowiedniego zabezpieczenia wynikających z niej roszczeń. Poza tym w warunkach obrotu rynkowego gwarancji jakości udzielają zazwyczaj wcześniejsze ogniwa obrotu: producenci lub importerzy, w celach promocyjnych , a nie

Układ kryteriów

21

Mar

W bieżącej praktyce – niestety – zbyt często poprzestaje się na zastosowaniu tylko jednego kryterium w postaci wysokości ceny (w ponad 90% procedur ofertowych). Stanowi to przyczynę licznych mankamentów, ponieważ wybór oferty najtańszej to nie zawsze rozstrzygnięcie racjonalne. Pośród przyczyn unikania kryteriów

Okres wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1933)

21

Mar

Po I wojnie światowej wznowiono wymienialność na złoto, jednakże w ograni-czonym zakresie. Wymienialność utrzymano jedynie dla instytucji finansowych, nie zaś dla osób fizycznych. Nie zdołano również utrzymać stałego kursu wymiennego walut. W celu ograniczenia płynności kursu banki centralne starały się

Punkt przecięcia krzywej LM2 z krzywą 1S0

20

Mar

Rezultatem tej decyzji byłoby przesunięcie krzywej LMQ na pozycję LM2. Nowy punkt przecięcia krzywej LM2 z krzywą 1S0 przy wyższej stopie procentowej r2 wyznacza niższe rozmiary popytu glo-balnego i tym samym niższy punkt równowagi na rynku towarowym oznaczonym na rysunku a) symbolem E2. Restrykcyjna polityka pieniężna działałaby recesyjnie na go-spodarkę narodową i zwiększałaby stopień

Państwo w okresie przechodzenia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej

19

Mar

Także sukcesów gospodarczych nowo uprzemysłowionych krajów Azji Południowo- -Wschodniej nie można przypisywać wyłącznie działaniu wolnego rynku, bowiem rządy tych krajów świadomie selekcjonowały dziedziny, które następnie faworyzowały i chro-niły zarówno przed konkurencją zewnętrzną, jak i wewnętrzną, co