Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła — Strona 11 z 25

, ,

Uważajcie na to, co robicie!

3

Cze

Mnichom Zen każdy ruch jednostkowy wykonany w ten sposób, umożliwia dotarcie do satori, do najwyższego dobra. Kierowana myśl – zaskakująca siła. Kierowana myśl jest siłą.

Wolność, droga wolność

3

Cze

Chcecie się usamodzielnić. Macie już dosyć stawiania swoich zalet zawodowych w służbę innym. Kto przeszkadza wam w tym? Prawdopodobnie wy sami. Dla osiągnięcia wymarzonej wolności, wykorzystajcie swoją twórczą siłę wyobraźni. Nigdy nie można dosyć nachwalić się waszych cudownym zdolności.

Współczesna teoria ekonomii

2

Cze

Tak więc me-tody finansowania deficytu budżetowego na krótką metę mogą hamować inflację, ale na długą metę taka polityka może powodować rozkręcanie spirali inflacyjnej.

Współczesna teoria ekonomii przywiązuje dużą wagę do regulacji dopływu pie-niądza do obiegu przez bank centralny za pośrednictwem zmiany

Ryczałt

1

Cze

Aktualny w sferze zamówień budowlanych, a także co do niektórych umów dotyczących usług, art. 632 kc wyklucza zmianę wysokości umówionego ryczałtu, nawet w wypadku, gdy w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. W rezultacie niedopuszczalna jest także jakakolwiek indeksacja wynagrodzenia. Ryczałt

Konsekwencje uchylania się od obowiązujących wymagań proceduralnych

23

Maj

Konsekwencje uchylania się od obowiązujących wymagań proceduralnych przy udzielaniu zamówień finansowanych ze środków europejskich są szczególnie dotkliwe, ponieważ obok zwyczajnych sankcji (unieważnienie umowy, odpowiedzialność dyscyplinarna) w grę wchodzi jeszcze zastosowanie korekt finansowych. Niestety w bieżącej praktyce są one wymierzane zbyt często. Bezpośrednią przyczyną tego

Skuteczność działania instytucji państwowych

22

Maj

Na początku lat dziewięćdziesiątych ponownie podjęto poszukiwania optymalnego kojarzenia roli państwa z samoregulującym mechanizmem rynkowym. Uzasadnienia dla interwencjonizmu szuka się nie tylko w różnych słabościach samego mechanizmu rynkowego, ale także w zbyt egoistycznym postępowaniu prywatnych

Zdewaluowana waluta

22

Maj

Dewaluacja waluty krajowej jest korzystna dla eksporterów, a niekorzystna dla importerów. Eksporter może wówczas zadowolić się niższą ceną, jaką uzyskuje za sprzedane za granicą towary, po-nieważ za jednostkę pieniądza zagranicznego otrzymuje więcej niż przed dewaluacją jednostek pieniądza krajowego. Dewaluacja wzmacnia

Teoria kosztów komparatywnych

22

Maj

Z jednej strony zmniejszała się dynamika wzrostu popytu na surowce i produkty rolne, z drugiej zaś rosła dynamika popytu na przetworzone produkty przemysłowe. Te zmiany w strukturze popytu powodowały niekorzystne zmiany w rela-cjach cen na rynku światowym dla krajów słabiej rozwiniętych.

Naruszenie reguł przetargu publicznego

21

Maj

Zamówienia publiczne jako umowy wzajemne mogą wiązać się z niebezpieczeństwem wyzysku. Prawidłowe ustalenie wartości zamówienia może to niebezpieczeństwo ograniczyć poprzez odniesienie do realnej rynkowej wartości przedmiotu zamówienia.

Podobnie rzecz ma się w przypadku przestępstwa zmowy przetargowej z

WYKORZYSTYWANIE DEPONOWANIA ZŁOTA W SKRYTKACH BANKOWYCH W CELU PRANIA PIENIĘDZY

20

Maj

W prezentowanym przypadku dwaj szefowie central związkowych w Australii byli organizatorami handlu heroiną. Do procederu prania pieniędzy z działalności przestępczej wynajęli kilku kurierów. Osoby te za brudne pieniądze kupowały złote monety RPA (krugeranty) oraz sztaby złota o

Regresja w stanie hipnotycznym – dalszy opis

20

Maj

Stan hipnoidalny możemy uznawać za pierwszy etap. Można go przyrównać do tego, co przeżywa się podczas ćwiczenia relaksacyjnego. Stan lekkiego transu można rozpoznać z katalepsji oczu i kończyn. Katalepsja jest takim stanem, w którym odczucia zewnętrzne i zamierzone ruchy ulegają zawieszeniu.

Środki na odtworzenie zapasów i modernizację przestarzaiego aparatu produkcyjnego

20

Maj

Tak rozumianą komercjalizację należy traktować jako wstępną fazę prywatyzacji. Nie oznacza to bynajmniej, że wszystkie skomercjalizowane przedsiębiorstwa powinny być w przyszłości sprywatyzowane. Wiele przedsiębiorstw w transporcie kolejowym, energetyce, telekomunikacji, w przemyśle wydobywczym, w