Otwarcie gospodarki — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Otwarcie gospodarki

1

Kwi

Doświadczenie wykazuje, że nie tylko w krajach mniej rozwiniętych, ale także w najbogatszych krajach świata (jak np. USA) przez szereg lat występuje ujemne saldo bilansu handlowego. Wówczas rynek krajowy jest lepiej zaopatrzony w bogatą i nie-zwykle różnorodną ofertę podażową. Jest to korzystne dla konsumenta, ale może po-wodować inne ujemne skutki w sferze produkcji i zatrudnienia. Jeśli takie zjawisko utrzymuje się przez dłuższy okres, powstają wówczas trudne problemy związane ze skut-kami finansowania nadwyżki importu nad eksportem, które rozpatrujemy w dalszej części rozdziału.

Zjawiska ekonomiczne mają z reguły wielostronne powiązania i korzyści odnoszo-ne w jednej dziedzinie mogą.być pomniejszane w innej. Ich pełna identyfikacja i po-równywanie jest często niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe. Stąd odpowiedź, czy nadwyżka importu nad eksportem jest korzystna czy też niekorzystna, musi zależeć od warunków, możliwości i celów, jakie stoją przed gospodarką narodową na określonym etapie jej rozwoju.

Otwarcie gospodarki nie ogranicza się tylko do importu i eksportu oraz możliwości uzyskania kredytów inwestycyjnych na cele rozwojowe. Powoduje ono także tworzenie sprzyjających warunków do bezpośrednich inwestycji obcego kapitału. W krajach słabiej rozwiniętych, a nawet w takim kraju, jak Polska, własne środki są niewystar-czające do rozbudowy i modernizacji produkcji przemysłowej o przeznaczeniu ekspor-towym, a możliwości kredytowe są często bardzo ograniczone w przypadku wysokiego zadłużenia kraju. Dlatego państwo odpowiedzialne za długofalowy rozwój gospodarczy powinno stwarzać sprzyjające warunki finansowe, prawne, instytucjonalne itp. w celu zachęcenia obcego kapitału do bezpośrednich inwestycji w dziedzinach decydujących o rozwoju proeksportowej struktury gospodarczej kraju .

About The Author

admin

Leave a Reply