Okres wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1933)

, ,

Okres wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1933)

21

Mar

Po I wojnie światowej wznowiono wymienialność na złoto, jednakże w ograni-czonym zakresie. Wymienialność utrzymano jedynie dla instytucji finansowych, nie zaś dla osób fizycznych. Nie zdołano również utrzymać stałego kursu wymiennego walut. W celu ograniczenia płynności kursu banki centralne starały się gromadzić duże rezerwy złota oraz waluty obcej. Rezerwy te mogły być wykorzystane także do finansowania deficytu bilansu płatniczego kraju.

Okres wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1933) spowodował powszechne odejście od zasady parytetu złota (kurs waluty ustalony oficjalnie w stosunku do jed-nostki złota). J.M. Keynes uzasadniał, że kurczowe trzymanie się parytetu złota pozba-wia państwo możliwości elastycznego zwiększania podaży pieniądza papierowego i wpływania za jego pośrednictwem na stopę procentową, wielkość wydatków inwe-stycyjnych i tym samym na wielkość wytwarzanego dochodu narodowego oraz stan za-trudnienia. Zamiast więc skutecznie przeciwdziałać bezrobociu, rząd trzymający się kur-czowo starego systemu pieniężnego pogłębia depresję gospodarczą i podcina w ten spo-sób podstawy stabilności politycznej i własnej egzystencji.

Okres międzywojenny charakteryzował się silnymi nastrojami nacjonalistycznymi, które uniemożliwiały współpracę między uprzemysłowionymi krajami i podjęcie wysiłków zmierzających do tworzenia jednolitego systemu pieniężnego ułatwiającego sprawniejsze funkcjonowanie gospodarki światowej. Druga wojna światowa była wy-nikiem nacjonalistycznych dążeń do zbrojnego rozwiązania problemów ekonomicznych z korzyścią dla Niemiec, Włoch i Japonii kosztem reszty świata. Z konfliktu tego jedynie gospodarka amerykaństa wyszła bardzo wzmocniona. Jej potężny potencjał pro-dukcyjny i finansowy zadecydował o tym, że USA zaczęły tworzyć nowy porządek eko-nomiczny w świecie zachodnim po II wojnie światowej.

Negatywne doświadczenia okresu międzywojennego wywarły głęboki wpływ na rozwiązania instytucjonalne i politykę pieniądza w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej.

About The Author

admin

Leave a Reply