Okres trudności równoważenia budżetu | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Okres trudności równoważenia budżetu

25

Cze

NFI spełniają wówczas rolę holdingu, czyli przedsiębiorstwa przetrzymującego akcje różnych obywateli i sprawującego kontrolę nad określonymi spółkami akcyjnymi.

Politycy pokładają wielką nadzieję w tego typu przyspieszonej prywatyzacji, która może zyskać szerokie poparcie społeczne. Koncepcja ta ma jednak wielu przeciwników wśród ekonomistów. Nie należy – ich zdaniem – ulegać iluzji, że sama formalna zmiana stanu własnościowego doprowadzi do szybkich zmian w zachowaniu się przedsiębiorstw. Darowane akcje nie będą przedmiotem takiego szacunku, jak akcje zakupione na rynku kapitałowym. Znaczna część otrzymanych bezpłatnie akcji, zwłaszcza w rodzinach mniej zamożnych, może być szybko sprzedana i to po niskich cenach. Rozpocznie się spekulacyjny obieg akcji przy gwałtownie spadającym ich kursie. Równocześnie rozdawnictwo bonów pozbawia budżet państwowy wpływów z nagromadzonych oszczędności ludności i powoduje, że sprywatyzowane w ten sposób przedsiębiorstwa zostają zwolnione z podatku z tytułu udziału państwa we własności przedsiębiorstw. Dlatego w okresie trudności równoważenia budżetu oraz realnej groźby ponownego roz-kręcania inflacji ten sposób prywatyzacji staje się nie tylko mało efektywny, ale także groźny w skutkach finansowych państwa.

Jeśli mimo tych zagrożeń rząd decyduje się na rozdawnictwo bonów prywatyza-cyjnych, wówczas nie należałoby z góiy przesądzać w imieniu obywatela, jakie akcje mają być zakupione za pośrednictwem NFI. Stwarzać to bowiem będzie bierną postawę akcjonariuszy i brak z ich strony zainteresowania się efektywnością prywatyzowanych przedsiębiorstw. Należałoby stworzyć możliwość swobodnego wyboru zakupu akcji posiadaczom bonów prywatyzacyjnych na własny rachunek lub za pośrednictwem banków bądź specjalnych firm konsultingowych, łącząc to równocześnie z własnym wkładem pieniężnym pokrywającym przynajmniej koszt całej operacji. Sprzyjałoby to większej aktywizacji tej części akcjonariuszy, którzy zechcą uczestniczyć na zasadzie ryzyka w grze przyczyniającej się do rozwoju rynku kapitałowego i bardziej efektywnej alokacji środków finansowych.

About The Author

admin

Leave a Reply