Odrzucenie oferty z błędną stawką VAT | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Odrzucenie oferty z błędną stawką VAT

22

Kwi

Sąd Najwyższy w uchwale z 20 października 2011 r. (III CZP-52/1 1) stwierdził, że zastoso-wanie nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, uzasadniający odrzucenie oferty, jeśli brak ustawowych przesłanek do jego skorygowania w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. O ile można jeszcze polemizować z poglądem o konieczności odrzucenia oferty z błędną stawką VAT, o tyle nie do przyjęcia jest zapatrywanie o możności skorygowania tej stawki z uwagi na znaczne skutki operacji. Nie można bowiem zakładać, że tego rodzaju korekta stanowi drobną ingerencję „niepowodującą istotnych zmian w treści oferty”, zwłaszcza jeśli doprowadzi do wyraźnego wzrostu ceny całkowitej za oferowane świadczenie. Szczęśliwie zamawiający rzadko w ramach „sposobu obliczenia ceny” przesądzają w warunkach zamówienia o stawce VAT. Stąd pogląd o dopuszczalnej korekcie stawki VAT nie ma dużego znaczenia praktycznego. O wiele częściej zaś zamawiający żądają określenia w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem VAT, nie przesądzając z góry o stawce. Do niedawna niektórzy z nich odstępowali więc od weryfikacji stawki VAT. Kierując się bowiem ceną brutto, uznawali wysokość VAT za problem leżący wyłącznie po stronie wykonawcy, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług . Tymczasem Sąd Najwyższy w powołanej uchwale stwierdził, że art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp w za-kresie odrzucenia oferty z nieprawidłową stawką VAT stanowi lex specialis względem tej zasady. W rezultacie narzuca to de lege lata obowiązek jej weryfikacji.

About The Author

admin

Leave a Reply