Odpowiedzialność za inflacyjny wzrost cen — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Odpowiedzialność za inflacyjny wzrost cen

27

Cze

Po zakończeniu H wojny światowej obserwowano powolny, lecz trwały wzrost cen niezależnie od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych i stopy bezrobocia. Ceny nie spadały, mimo że były okresowe spadki produkcji i zwiększał się stopień nie-wykorzystania zdolności produkcyjnych, czego nie udało się wyjaśnić w kategoriach popytowej inflacji. Dlatego pod koniec lat sześćdziesiątych wzmożona została fala kry-tyki inflacji ciągnionej przez popyt i znacznie większą popularnością cieszyła się kon-cepcja inflacji kosztowej.

Zgodnie z teorią inflacji kosztowej wskazywano, że nadwyżkowy popyt ma nie-wielkie znaczenie jako źródło inflacji. Ważniejsze przyczyny tkwią w samym mecha-nizmie podziału dochodów oraz w strukturze gospodarki rynkowej. Odpowiedzialność za inflacyjny wzrost cen przerzucano bądź na związki zawodowe, które wymuszały wzrost płac nominalnych i wynikający stąd wzrost kosztów wytwarzania, bądź na monopole, które zwiększały swoje zyski przez podwyższanie cen wytwarzanych produktów. Potwierdzeniem pierwszej hipotezy miało być wyższe tempo wzrostu płac nominalnych w stosuunku do tempa wzrostu cen. Krytycy wskazywali jednak, że wzrost płac występuje zarówno w tych branżach, gdzie związki zawodowe są silne, i tych, gdzie są one słabe bądź nie ma ich w ogóle. Poza tym stopa inflacji w różnych krajach nie pokrywa się ze skalą masowości i siłą związków zawodowych.

About The Author

admin

Leave a Reply