Odpowiedzialność majątkowa projektanta | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Odpowiedzialność majątkowa projektanta

15

Mar

Na dodatek coraz bardziej nagminne usterki dokumentacyjne są ujawniane zbyt późno, zazwyczaj dopiero w fazie realizacji robót budowlanych, albo nawet w związku z reklamacją wad oddanego do użytku obiektu budowlanego, pośrednio wywołanych błędami projektowymi. Stanowi to wynik przede wszystkim niedopuszczalnych zaniedbań przy odbiorze dokumentacji: ilościowym (zakres) orazjakościowym (ocena rozwiązań intelektualnych). Za wady obiektu spowodowane błędami projektowania w pierwszej kolejności odpowiada wykonawca robót budowlanych z tytułu absolutnej rękojmi za wady obiektu, chyba że uprzedził on wcześniej zamawiającego o usterkach projektu (co jest rzadkością), choć także

i wtedy nie wolno mu realizować robót w sprzeczności z przepisami i normami techniczno- -budowlanymi, a także wbrew zasadom sztuki budowlanej. Sam zaś projektant odpowiada za przyczynienie się do szkody stanowiącej dalsze następstwo wadliwości robót, na podstawie łagodniejszego (przesłanka winy) reżimu kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 471 kc) . W rezultacie odpowiedzialność majątkowa projektanta ulega wyraźnej redukcji, zanika jej funkcja stymulacyjno-prewencyjna na niekorzyść interesu publicznego. Jego od-powiedzialność zawodowa, przy braku dostatecznej przejrzystości oraz sprawnego nadzoru administracyjnego staje się iluzoryczna. Przypadki odpowiedzialności karnej są natomiast sporadyczne. Pożądane jest zatem objęcie projektanta odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za uchybienia w opisie przedmiotu zamówienia rzutujące na wynik postępowania o udzielenie zamówienia bądź zakłócające prawidłową realizację robót budowlanych.

About The Author

admin

Leave a Reply