Odpowiednie stosowanie przepisów | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Odpowiednie stosowanie przepisów

25

Cze

Nadrzędna zasada prostego sumowania dorobku oraz potencjałów współpracujących przedsiębiorców przy ocenie ich wiarygodności doznaje wyłomu nie tylko co do warunków osobistych, wskazanych w art. 24 ust. 1 Pzp (każdy z osobna powinien je spełniać), lecz także co do warunków zawodowo- -gospodarczych , określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. W ramach bowiem „odpowiedniego stosowania przepisów” dotyczących pojedynczego wykonawcy do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23 ust. 3 Pzp) jedne z nich znajdują zastosowanie wprost, inne z modyfikacjami, a niektóre w ogóle nie dadzą się wykorzystać. Przykładowo w zakresie uprawnień wynikających z koncesji lub zezwoleń – przepisy odrębne przesądzają ostatecznie o tym, czy i w jakim zakresie zamówienie wchodzące w status działalności reglamentowanej może być wykonywane przy udziale współwykonawców nieposiadających stosownych uprawnień. W praktyce najwięcej jednak trudności przysparza weryfikacja wiedzy i doświadczenia. Generalnie wystarcza, jeśli choćby jeden z uczestników grupy posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. Nie może być jednak mowy o łącznym spełnieniu warunku w przypadku sumowania częściowej wiedzy lub doświadczenia. W szczególności niepełnego doświadczenia wykonawcy w żadnym razie nie wolno poczytywać za jakiekolwiek doświadczenie, które można by sumować z takim samym ze strony innego wykonawcy. Jeśli zatem dwaj współwykonawcy z osobna nie są w pełni doświadczeni w wymaganym zakresie

About The Author

admin

Leave a Reply