Ocena NIK | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Ocena NIK

9

Cze

W 2007 r. kontrola NIK w Centrum Opieki Medycznej w J. stwierdziła, że dokonano wyboru dostawcy rezonansu magnetycznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający uza-sadniał wybór trybu przesłankami określonymi w art. 67 ust. 1 lit. a i b, a także art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp stanowiącym, iż można udzielić zamówienia z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W ocenie NIK Zamawiający nie wykazał, iż powyższe przesłanki zaistniały. Zamawiający nie dokonał rzetelnej analizy rynku. Jak wynika z opinii Ministerstwa Zdrowia, w sporządzonej przez Centrum analizie ryzyka, uwypuklono nieistotne różnice parametrów wybranych modeli

i aparatów oferowanych przez konkurencyjne firmy. NIK ustaliła, że określone jako istotne dla zamawianego urządzenia parametry były cechami konkretnego aparatu produkowanego przez firmę Siemens Sp. z o.o. Typ urządzenia, jakie miało zostać zakupione, Zamawiający ustalił przed wszczęciem postępowania, o czym świadczą m.in. pisma kierowane do Rady Społecznej Centrum i Starosty J., gdzie wymieniono konkretny model rezonansu magnetycznego. O wcześniejszym wyborze typu rezonansu i producenta świadczy również krótki okres realizacji zamówienia, który w przedmiotowej sprawie wynosił około miesiąca (czas od zakończenia negocjacji do zawarcia umowy). Jak ustalili kontrolerzy NIK, cykl tego typu zamówienia u innych producentów wynosi minimum 4-5 miesięcy. Ponadto ustalono, że Komisja powołana przez Dyrektora Centrum do ustalenia typu oraz parametrów technicznych urządzenia faktycznie nie obradowała i nie zapoznawała się z parametrami innych konkurencyjnych urządzeń.

About The Author

admin

Leave a Reply