Obowiązek zapewnienia uczciwej konkurencji | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Obowiązek zapewnienia uczciwej konkurencji

25

Cze

Prawo wspólnotowe w dziedzinie zamówień publicznych wynika z postanowień Traktatu Usta-nawiającego Wspólnotę Europejską , a także z dyrektyw oraz rozporządzeń i decyzji Komisji Europejskiej, w tym głównie z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy Nr 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych . Najistotniejsze zasady wynika-jące z ww. przepisów dotyczą obowiązku zapewnienia uczciwej konkurencji, równego i niedys- kryminacyjnego traktowania wykonawców oraz przejrzystości postępowania. Podstawowym założeniem wskazanych zasad jest wyeliminowanie ryzyka pojawienia się uprzywilejowanego traktowania danego podmiotu. Dlatego warto spojrzeć na zamówienia udzielane w trybach, które z zasady są trybami wyjątkowymi, gdzie nie przewiduje się ogłoszeń o zamówieniach, a poprzez co są obarczone pewnym ryzykiem, np. dyskryminacji wykonawców. W kontekście wydatków powiązanych z funduszami europejskimi narażone są poprzez to na ryzyko nie-otrzymania lub konieczności zwrotu środków z uwagi na brak ich kwalifikowalności, tj. nie-spełnienie szczegółowych kryteriów określonych dla danego programu/działania funduszy UE.

About The Author

admin

Leave a Reply