Niepełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej

Pronar Narzędzia i Zabudowy Sp. z o.o. Sp.k , nagrzewnice elektryczne ,

Niepełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej

23

Cze

Ten punkt równowagi charakteryzuje się jednak niskim stopniem wykorzystania zdolności produkcyjnej gospodarki narodowej i znacznym bezrobociem. Skłania to bank centralny do prowadzenia bardziej liberalnej polityki pieniężnej.

W tym celu bank centralny zwiększa podaż pieniądza z MSQ do MSj, co powoduje obniżenie stopy procentowej z r0 do rx. Wówczas wzrasta popyt na pieniądz i ustala się nowy punkt równowagi na rynku pieniężnym, co zostało pokazane na rysunku c) w punkcie E\. To spowoduje przesunięcie się krzywej LM0 na prawo do LMl, która przetnie nie zmienioną krzywą IS0 w nowym punkcie równowagi Ex.

Przy niższej stopie procentowej r( wzrośnie popyt inwestycyjny, a wraz z tym będzie rósł dochód narodowy z 70 do poziomu , krzywa popytu globalnego Ps przesunie się odpowiednio w górę i przetnie krzywą jednostkową w nowym punkcie równowagi El. W ten sposób ustala się nowy, korzystniejszy punkt równowagi zarówno na tynku pieniężnym L0 = AfSj, jak i na rynku towarowym Y[ – Pg. Najpierw zmienia się sytuacja na rynku pieniężnym, a dopiero potem następują zmiany na rynku towarowym, chociaż model nie uwzględnia opóźnienia w procesach dostosowawczych i reaguje niejako natychmiastowo. Dzięki ingerencji banku centralnego, gospodarka zbliżyła się do stanu pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, chociaż jeszcze nie osiągnęła możliwości oznaczonych symbolem Ymax.

Gdyby w warunkach niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych gospo-darki narodowej bank centralny z jakichś względów chciał zastosować restrykcyjną po-litykę pieniężną i zamiast zwiększyć, ograniczył podaż pieniądza z M50 do MS2, wów-czas równowaga na rynku pieniężnym zostałaby osiągnięta przy odpowiednio wyższej stopie procentowej r2 i mniejszym popycie na pieniądz.

About The Author

admin

Leave a Reply