Niemiecki model państwa dobrobytu | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Niemiecki model państwa dobrobytu

12

Mar

W Szwecji czy też w RFN udział sektora publicznego w tworzeniu dochodu naro-dowego jest niewiele wyższy niż w USA. Mimo to rola państwa w życiu gospodarczym kraju jest bardzo duża. Szwedzki model państwa dobrobytu wyróżnia się przede wszystkim bardzo silną redystrybucyjną polityką państwa w zmniejszaniu nadmiernych różnic w dochodach indywidualnych ludności. Polityka płac oparta jest na zasadach solidaryzmu społecznego oraz wolnej organizacji związków zawodowych, obej-mujących około 90% zatrudnionych pracowników. Społeczeństwo wykazuje silne przy-wiązanie do idei pełnego zatrudnienia, łączącego poczucie bezpieczeństwa pracy z elastycznością produkcji. Szwedzka polityka zatrudnienia jest formułowana przy ścisłej współpracy rządu, pracodawców i związków zawodowych, co wyraża się ich aktywnym uczestnictwem w zarządach rynku pracy funkcjonujących zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, niezależnie od ministerstwa pracy. Odgrywają one wielką rolę w dostarczaniu szybkiej i kompletnej informacji o rynku pracy oraz udzielaniu bez-płatnej pomocy w przekwalifikowaniu się i podwyższaniu kwalifikacji pod kątem ro-snących wymagań pracodawców.

Niemiecki model państwa dobrobytu wyróżnia się przede wszystkim powszechnym występowaniem współudziału przedstawicieli pracowników w zarządach prywatnych firm lub spółek. Jest to rodzaj partycypacji w zarządzaniu firmą zatrudniającą więcej niż pięciu pracowników.

About The Author

admin

Leave a Reply