Negatywne strony działalności związków zawodowych — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Negatywne strony działalności związków zawodowych

20

Cze

Historycznym dziedzictwem, które związki zawodowe wniosły do dzisiejszej Eu-ropy, jest demokracja socjalna. Prawa obywatelskie i prawo robotników do współ-decydowania, swobodnie negocjowane wynagrodzenie za pracę i ochrona socjalna bezrobotnych, chorych i starych składają się na wyjątkowy w skali światowej obraz nowoczesnej Europy. Nastąpiło wyraźne ucywilizowanie kapitału przez roozwój państwa socjalnego, które znajduje szerokie poparcie nie tylko wśród socjaldemokratów, ale także wśród zielonych oraz działaczy chrześcijańskiej demokracji.

Należy dostrzegać także pewne negatywne strony działalności związków zawodo-wych. Mogą one wymuszać nadmierny wzrost płac i w skrajnych przypadkach dopro-wadzić do powstania spirali płacowo-ccnowej. Organizują one często strajki w okresach, kiedy przedsiębiorstwa mogą zarobić dużo pieniędzy, co przynosi dotkliwe straty różnym firmom. Przeciwstawiają się niekiedy inwestycjom związanym z postępem technicznym, jeśli grozi to zwolnieniem z pracy większej liczby pracowników. Kon-centrują się na interesach swoich członków, mogą być też wykorzystywane przez różne partie do celów politycznych.

Jednym słowem związki zawodowe we współczesnym świecie to potęga, która może być wykorzystana do dobrych, jak i złych celów. Ich działalność może być bardzo pożyteczna społecznie, ale też może narazić gospodarkę narodową i całe społeczeństwo na określone straty.

W rozwiniętej gospodarce rynkowej tworzone są różnego rodzaju związki lub sto-warzyszenia, mające na celu ochronę konsumenta przed szkodliwymi praktykami mo-nopolistycznymi i tworzenie najkorzystniejszych dla konsumenta warunków konku-rencji. Dążą one również do polepszenia sytuacji prawnej konsumenta, chroniąc jego interes przed świadomym wprowadzaniem go w błąd, przed nierzetelnymi praktykami sprzedaży oraz przed bezzasadnym pogarszaniem warunków umowy. Przedstawiciele organizacji konsumenckich uczestniczą w kształtowaniu polityki konsumpcji i mają określony wpływ na ustalanie i kontrolę norm zużycia różnych składników w produktach żywnościowych z punktu widzenia fizycznego i psychicznego zdrowia człowieka.

About The Author

admin

Leave a Reply