Naruszenie reguł przetargu publicznego — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Naruszenie reguł przetargu publicznego

21

Maj

Zamówienia publiczne jako umowy wzajemne mogą wiązać się z niebezpieczeństwem wyzysku. Prawidłowe ustalenie wartości zamówienia może to niebezpieczeństwo ograniczyć poprzez odniesienie do realnej rynkowej wartości przedmiotu zamówienia.

Podobnie rzecz ma się w przypadku przestępstwa zmowy przetargowej z art. 305 kk. Występek ten polega na naruszeniu reguł przetargu publicznego i w efekcie udaremnieniu jego celu. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu wybór oferty najkorzyst-niejszej. Wybór ten dokonuje się z poszanowaniem reguł gospodarki wolnorynkowej. Jakie-kolwiek zaburzenie tych reguł, a więc także wypaczenie np. zasad konkurencji, prowadzi do udaremnienia celu procedury. Przestępstwo z art. 305 kkjest przestępstwem powszechnym, którego sprawcą może być zarówno wykonawca jak i osoba działająca w imieniu zamawia-jącego. Może mieć ono wiele znamion, tj. udaremnienie przetargu, utrudnienie przetargu, wejście w porozumienie z inną osobą, rozpowszechnienie informacji, które mają istotne zna-czenie dla przedmiotu przetargu oraz przemilczenie (zatajenie) okoliczności mających zna-czenie dla przetargu. Prawidłowe określenie wartości zamówienia może znacząco ułatwić ustalenie, czy w konkretnym przypadku zachodzi niebezpieczeństwo udaremnienia lub szeroko rozumianego utrudnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności gdy ceny w postępowaniu rażąco odbiegają od rzetelnie ustalonych cen podczas przygotowania postępowania.

About The Author

admin

Leave a Reply