Nadmiernie restrykcyjna polityka podaży pieniądza ze strony banku centralnego

, ,

Nadmiernie restrykcyjna polityka podaży pieniądza ze strony banku centralnego

1

Lut

Jeśli przyjąć upraszczające założenie, że w ciągu roku szybkość obiegu pieniądza jest względnie stała, to główny problem polega nie na trudności przewidywania wzrostu realnego dochodu narodowego, ale na trudności przewidywania wzrostu cen, czyli stopy inflacji. Wzrost dochodu narodowego można przewidzieć ze znacznie większą dokładnością niż wzrost cen.

W planowaniu przyrostu podaży pieniądza przyjmuje się z reguły optymistycz-ną wersję oczekiwań inflacyjnych. Emisja dodatkowego pieniądza powinna dosto-sowywać się do jak najniższej inflacji (w porównaniu z jej wysokością w roku ubie-głym), aby w ten sposób polityka pieniężna stała się narzędziem tłumienia inflacji, a nie jej podsycania. Nie można w tym względzie formułować gotowej recepty, gdyż wszystko zależy od warunków, sytuacji gospodarczej kraju, wysokości stopy inflacji itp.

Nadmiernie restrykcyjna polityka podaży pieniądza ze strony banku centralnego może być także niepożądana, gdyż prowadzi do hamowania wzrostu produkcji, do nasilannia się bezrobocia itp. Kierownictwo banku centralnego musi więc stale obserwować sytuację na rynku pieniężnym, oceniać stopę wzrostu cen oraz wzrostu produkcji i odpowiednio do kierunku zachodzących zmian elastycznie korygować politykę podaży pieniądza.

Trudność kontroli podaży pieniądza w gospodarce narodowej polega także na tym, że oprócz banku centralnego w każdym kraju istnieją dziesiątki, setki, a nawet tysiące różnorodnych banków komercyjnych, które udzielają kredytów podmiotom gospodarczym i w ten sposób mogą one kreować dodatkowy pieniądz, a więc zwiększać jego ogólną sumę w obiegu.

About The Author

admin

Leave a Reply