Migracje na wielką skalę — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Migracje na wielką skalę

19

Lut

Migracje na wielką skalę wymagają możliwości nabywania własności w dowolnym miejscu i swobodnego przekazywania zarobków. Istnieje pełna mobilność (przenośność) wszelkich czynników produkcji z jednego kraju do drugiego. Wszystkie środki produkcji muszą konkurować między sobą o wszystkie możliwe zastosowania, a wszystkie gałęzie produkcji muszą konkurować między sobą o wszystkie możliwe do wykorzystania środki produkcji.

Warunkiem tak rozumianej integracji gospodarczej jest usunięcie wszystkich ogra-niczeń i przeszkód natury prawnej i instytucjonalnej, jakie istniały przed integracją. Ist-nieje potrzeba stworzenia takiego systemu prawnego, który stałby na straży praw wła-sności i zabezpieczał zawierane umowy międzynarodowe. Niezbędny jest również dobry transport i szybka łączność. Bez tego nie mogą dobrze funkcjonować giełdy towarowe, giełdy papierów wartościowych i rynek walutowy. To właśnie gwarantuje szybki i niezawodny transfer pieniądza. Zharmonizowanie systemów podatkowych pozwoliłoby uniknąć zniekształceń w alokacji zasobów, zaś ujednolicenie podatków pośrednich od wszystkich dóbr i usług na całym obszarze objętym integracją (np. podatku od wartości dodanej) łagodziłoby konflikty między konkurencyjnymi producentami. Pełna integracja wymaga przede wszystkim likwidacji ceł między krajami integrującymi swoje gospodarki oraz wszelkich kontyngentów importowych. Oznacza to wówczas niedyskryminowanie produktów i czynników produkcji napływających z krajów należących do wspólnoty.

About The Author

admin

Leave a Reply