Metoda finansowania deficytu budżetowego | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Metoda finansowania deficytu budżetowego

12

Cze

Włączenie podatków do makroekonomicznego mechanizmu rynkowego wprowadza ważną modyfikację do analizowanego w rozdziale 9 równania inwestycji i oszczędności I – Os. Można ją wyprowadzić z następującego uldadu równań:

Jeśli ma być spełniona równowaga ogólna, to deficyt budżetu państwa, wyrażający się nadwyżką wydatków G nad dochodami Tn, może być sfinansowany nadwyżką oszczędności Os nad inwestycjami I. Podmioty dysponujące oszczędnościami kupują wówczas obligacje rządowe i uzyskany stąd dochód jest wykorzystywany do finanso-wania deficytu budżetu państwa.

Jeśli deficyt jest tale wielki, że istniejące oszczędności nie są wystarczające, wów-czas może on być sfinansowany zakupem emitowanych obligacji przez bank centralny, który w tym celu drukuje dodatkową ilość pieniądza papierowego. Przy tej metodzie finansowania deficytu budżetowego powstaje realna groźba, że wzrost globalnego po-pytu nie będzie prowadził do wzrostu realnego dochodu narodowego, lecz do wzrostu cen, uruchamiając mechanizm inflacji . Rząd musi więc realistycznie ocenić sytuację gospodarczą kraju i podjąć decyzję co do sposobu finansowania wydatków budżeto-wych i wynikających stąd prawdopodobnych skutków.

Fakt stałego istnienia wydatków rządowych typu G działa jak automatyczny sta-bilizator, który podtrzymuje aktywność gospodarczą przedsiębiorstw i powoduje, że poziom dochodu narodowego oraz zatrudnienia jest wyższy w porównaniu z poziomem możliwym do osiągnięcia bez wydatków rządowych.

About The Author

admin

Leave a Reply