Mechanizm wahań koniunkturalnych

frezowanie krzywoliniowe , kasy kraków ,

Mechanizm wahań koniunkturalnych

15

Kwi

Rząd zawsze ma możliwość prowadzenia dyskrecjonalnej polityki fiskalnej wyrażającej się w preferowaniu określonej stopy podatkowej i określonego rodzaju wydatków w tym celu, aby uzyskać możliwie najwyższy efekt popytowy w postaci wzrostu dochodu narodowego i wzrostu zatrudnienia. Są one bowiem jednym z głównych celów polityki gospodarczej państwa. Mimo ogromnego wzrostu roli wydatków budżetowych w ciągu ostatnich 50 lat i speł-niania przez nie funkcji stabilizatora koniunktury gospodarczej w kraju, nie udało się jednak całkowicie wyeliminować zjawiska wahań cyklicznych w gospodarce. Spróbujmy zatem bliżej zapoznać się z mechanizmem wahań koniunkturalnych.

Cała dotychczasowa analiza mikro i makro odnosiła się do statycznych warunków rów-nnowagi bądź przy założeniu pełnego wykorzystania wszystkich czynników produkcji (ujęcie neoklasyczne), bądź też niepełnego wykorzystania istniejących zdolności pro-dukcyjnych (ujęcie keynesowskie). W teorii neoklasycznej nie było miejsca na badanie zjawiska wahań cyklicznych. Keynes natomiast stworzył wszystkie narzędzia umo-żliwiające ich analizę, chociaż sam tym zagadnieniem się nie zajmował.

Zjawisko cykliczności odgrywa w działalności gospodarczej nader istotną rolę, aby można było całkowicie zignorować i ograniczyć się jedynie do analizy związków i zależności w stanie równowagi. Niestabilność warunków gospodarowania pokazuje źródła niepewności i ryzyka w działalności poszczególnych podmiotów gospodarczych oraz skłania do analizy polityki pieniężnej banku centralnego, a także polityki fiskalnej iządu z punktu widzenia stabilizacji gospodarczej i niedopuszczenia do głębokich wahań koniunkturalnych.

About The Author

admin

Leave a Reply