Mechanizm wahań cyklicznych | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Mechanizm wahań cyklicznych

3

Maj

W praktyce największą szansę uzyskania kredytu mają ci, którzy już posiadają najwięcej. Stopień wykorzystania własnych środków finansowych, jak również środków pożyczonych zależy od tego, czy gospodarka znajduje się w fazie wznoszącej, czy też spadającej.

Mechanizm wahań cyklicznych można zrozumieć tylko pod warunkiem precyzyj-nego interpretowania wzajemnych relacji ekonomicznych między inwestycjami a zmia-nami kapitału w kolejnych latach cyklu koniunkturalnego, ilustrowanych na poniższym wykresie:

Załóżmy, że gospodarka znajduje się w roku tj, w którym wydatki inwestycyjne zaczynają rosnąć A/f], ale ich poziom w ciągu roku ti kształtuje się na poziomie zużycia, tzn. lb – U. Wówczas zasób kapitału przestaje już spadać i kształtuje się na najniższym poziomie.

W roku t2 obserwujemy dalszy wzrost inwestycji Alt i tym samym wzrost zysków. Inwestycje brutto są już znacznie większe od faktycznego zużycia kapitału lb > U i zasób kapitału AF zaczyna rosnąć. To powoduje pewne osłabienie stopy wzrostu zy- skowności inwestycji.

W roku i3 pod wpływem tego, co działo się w roku t2, nakłady inwestycyjne sta-bilizują się już na najwyższym poziomie. Nie ma przyrostu inwestycji, czyli Al= 0, i tym samym nie ma przyrostu zysków, ale Ib w najwyższym stopniu przewyższają faktyczne zużycie kapitału U, w rezultacie zasób kapitału rośnie ponad średni poziom w cyklu.

W roku t4 inwestycje zaczynają gwałtownie spadać, gdyż spada stopa zyskowno- ści. Mimo spadkowej tendencji inwestycji, nadal w roku tĄ są one wyższe od średniego zużycia zasobu kapitału, dlatego krzywa zasobu kapitału jeszcze powoli rośnie. Jeśli zyski spadają, a zasób kapitału rośnie, to skłania przedsiębiorców do dalszego kurczenia nakładów inwestycyjnych.

About The Author

admin

Leave a Reply