Mechanizm korekcyjny w sferze wydatków publicznych

, ,

Mechanizm korekcyjny w sferze wydatków publicznych

8

Kwi

Równocześnie pojawiły się tendencje do zahamowania dalszego rozwoju sek-tora państwowego, a nawet znacznej jego reprywatyzacji (np. w Anglii) i tym samym ograniczenia zakresu wydatków publicznych.

W sferze wydatków publicznych na cele socjalne wytworzył się swoisty mechanizm korekcyjny. Gdy wydatki na cele społeczne osiągną zbyt wysoką skalę i zaczynają wpływać niekorzystnie na dynamikę rozwoju gospodarczego, budzi to coraz większe niezadowolenie społeczne w tych grupach zawodowych, które zmuszone są uczestniczyć w finansowaniu tych wydatków. Dlatego w kolejnych wyborach parla-mentarnych uzyskują silniejsze popracie te orientacje polityczne, które zapowiadają ograniczenie nadmiernie rozbudowanych wydatków publicznych i wzmocnienie moty-wacji do rozwoju i zwiększenia inicjatywy indywidualnej. Uzyskaną w drodze demo-kratycznych wyborów władzę ustawodawczą i wykonawczą wykorzystuje się do pewnej redukcji wydatków publicznych, a także do reprywatyzacji mniejszej lub większej części sektora państwowego.

Właściwa gospodarce rynkowej tendencja do koniunkturalnej oscylacji wokół ro-snącego trendu wzrostu gospodarczego prowadzi do okresowego zwiększenia bądź in-flacji. bądź bezrobocia. Nadmierne ograniczenie wydatków publicznych, spowodowane zmniejszeniem stopy opodatkowania i zwiększeniem skłonności do akumulacji, odbija się niekorzystnie na położeniu materialnym i świadomości społecznej grup o niższych dochodach. Tracą one poczucie stabilizacji i pewności jutra, i wyrażają swoje nie-zadowolenie z polityki preferującej interesy wielkiego kapitału, a zaniedbującej interesy ludzi pracy.

About The Author

admin

Leave a Reply