Likwidacjia przedsiębiorstw niezdolnych do rozwoju — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Likwidacjia przedsiębiorstw niezdolnych do rozwoju

12

Maj

Program ten powinien być uzupełniony programem przekształceń własnościowych oraz świadomym wyborem kierunków zmian w struk-turze gospodarki narodowej. Strategia bardziej długofalowego rozwoju wymaga usta-lenia, jakie dziedziny gospodarki narodowej należy wspierać i jakie środki możliwe są do udzielenia tego wsparcia w formie subwencji, gwarantowanych przez państwo kredytów, ulg podatkowych itp. Równocześnie niezbędna jest świadoma selekcja przedsiębiorstw nie zasługujących na żadne preferencje państwa i skazanych na likwidację. Państwo powinno jednak umiejętnie rozkładać w czasie procedury likwidacji przedsiębiorstw niezdolnych do rozwoju i zużywających nadmierne ilości surowców, paliwa, energii, aby nie doprowadzić nagle do powstania masowego bezrobocia w skali kraju lub zbyt dużego bezrobocia w regionach pozbawionych możliwości innego zatrudnieniaa. Procesy likwidacyjne powinny być skoordynowane z zachęcaniem prywatnego kapitału krajowego i zagranicznego do inwestowania w celu tworzenia nowych stanowisk pracy i to głównie w tych miejscowościach, w których przewidziana jest likwidacja przestarzałych przedsiębiorstw państwowych.

Jedną z ważnych funkcji państwa jest finansowanie rozwoju infrastruktury tech-nicznej (drogi, mosty, porty, linie wysokiego napięcia, środki łączności itp.) oraz in-frastruktury społecznej (szkoły, szpitale itp.) o znaczeniu ogólnokrajowym, a także wspieranie samorządów terytorialnych w finansowaniu rozwoju gospodarki komunalnej.

About The Author

admin

Leave a Reply