Łagodniejszy wariant reformowania systemu i budowy gospodarki rynkowej — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Łagodniejszy wariant reformowania systemu i budowy gospodarki rynkowej

11

Cze

Jednym słowem, zamiast tworzenia drapieżnego i ekspansywnego kapitalizmu, następują stopniowe przekształcenia własnościowe, instytucjonalne i mechanizmowe z równoczesnym zabezpieczeniem so-cjalnym dla grup ludności najbardziej dotkniętych kosztami przebudowy systemu.

Łagodniejszy wariant reformowania systemu i budowy gospodarki rynkowej rów-nież wymaga określonych kosztów społecznych. Nie istnieje efektywny i zarazem bez- bolesny sposób przekształcenia gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę ryn-kową. Teoretycznie można wyselekcjonować posunięcia, które na określonym odcinku mogą prowadzić do poprawy sytuacji, ale z reguły dokonuje się to kosztem pogorszenia na innych odcinkach. W warunkach „prawa krótkiej kołdry” obowiązuje zasada „coś za coś”. Jeśli ktoś zyskuje, to inny musi stracić. Walka o podział dochodów w debacie parlamentarnej nad budżetem państwa, w negocjacjach związków zawodowych z pracodawcami, wymuszanych groźbą strajku lub samym Stojkiem, wszystko to rodzi dla polityki państwa dramatyczne wyboiy i z reguły racje polityczne, a nie ekonomiczne dominują nad tymi wyborami . Konfliktowość tego wyboru jest tym większa, im w większym stopniu usiłuje się ją rozwiązać własnymi środkami, natomiast jest tym mniejsza, im większą rolę odgrywają w tym procesie kapitały zagraniczne.

Napływ obcego kapitału, głównie w formie inwestycji bezpośrednich, umożliwia szybką modernizację aparatu produkcyjnego i całej struktury gospodarki narodowej. Ar-gumentuje się czasami, że stwarza to duże zagrożenie dla interesów narodowych kraju. Można jedynie odpowiedzieć, że zagrożenie wydaje się większe z niedostatecznego niż z nadmiernego napływu kapitału. Nic nie wskazuje na to, aby w okresie transformacji systemowej kapitał napływał gdziekolwiek w zbyt dużych rozmiarach. Czeka on na ustabilizowanie się sytuacji gospodarczej i społeczno-politycznej kraju.

About The Author

admin

Leave a Reply