Krzywa LM | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Krzywa LM

1

Mar

W przypadku zmniejszenia stopy procentowej uzyskuje się efekty odwrotne. Zmniejsza się skłonność do oszczędzania i rośnie skłonność do konsumpcji. Obniżona stopa procentowa od pobieranych kredytów zwiększa popyt inwestycyjny. W rezultacie rośnie łączny popyt globalny, a wraz z tym rośnie dochód narodowy i zwiększa się zatrudnienie w granicach tych samych zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej .

Krzywa LM wyraża możliwe kombinacje między wysokością stopy procen-towej a poziomem dochodu narodowego, przy czym każda możliwa kombinacja spełnia warunek równowagi popytu na pieniądz z jego podażą. Zmiana podaży pieniądza w stosunku do jego popytu powoduje odpowiednie zmiany w poziomie stopy procentowej, która wywiera dodatni lub ujemny wpływ na składniki popytu globalnego, a za ich pośrednictwem na poziom wytworzonego dochodu narodowego.

Obie te krzywe mogą zmieniać swoje położenie w układzie osi współrzędnych,’ a ich nachylenie wynika z intensywności reakcji zmian poziomu realnego dochodu narodowego na zmianę wysokości stopy procentowej. Tworzą one swoisty mechanizm transmisyjny z jednej strony między polityką pieniężną banku centralnego, z drugiej zaś między polityką fiskalną rządu a wysokością stopy procentowej i poziomem wy-tworzonego dochodu narodowego. Ten mechanizm transmisyjny służy do analizy zrów-noważenia rynku towarowego z rynkiem pieniężnym. Tylko zrównoważenie obu tych rynków zapewnia pełną równowagę, która gwarantuje stabilny poziom dochodu naro-dowego i zatrudnienia w gospodarce rynkowej.

Rola mechanizmu transmisyjnego w kształtowaniu ogólnej równowagi gospodar-czej może być jaśniej wytłumaczona w kontekście trójczłonowego modelu.

Ze względu na złożony charakter współzależności w tym modelu, obejmujących dziewięć wzajemnie skorelowanych krzywych o różnej treści ekonomicznej, zanalizu-jemy najpierw wpływ polityki pieniężnej banku centralnego, a następnie wpływ polityki fiskalnej rządu na poziom dochodu narodowego i stopień wykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej.

About The Author

admin

Leave a Reply