Korzystanie z funduszy UE | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Korzystanie z funduszy UE

16

Kwi

Podsumowując rozważania dotyczące różnych zagrożeń przy stosowaniu procedur ustawy Prawo zamówień publicznych, w których brak jest publikacji ogłoszenia o zamówieniu należy stwierdzić, że to na zamawiającym spoczywa obowiązek dokonywania wyboru trybu, w którym będzie przeprowadzał postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wyboru trybu niekonkurencyjnego, zamawiający musi rzetelnie i obiektywnie udowodnić spełnienie wszystkich przesłanek uzasadniających wybór innego trybu niż podstawowy. Zwłaszcza w przypadku korzystania z funduszy UE, należy bardzo ostrożnie wręcz sceptycznie podchodzić do każdego trybu, który mógłby z zasady ograniczać konkurencyjność, ponieważ zasada ta w powiązaniu z zachowaniem uczciwej konkurencji jest dobitnie powielana w każdym programie unijnym i w każdej umowie o dofinansowanie. Skutkiem niedochowania ww. zasad może być zwrot unijnej dotacji obok kary wymierzanej w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dotyczy to także wydatków, gdy nie stosuje się ustawy Pzp, a wykonawców trzeba wybrać w określonym trybie gwarantującym pewne elementy konkurencyjności. Najwyższa Izba Kontroli w trakcie badania wydatków unijnych w zakresie dokonywania wyboru wykonawców zwraca szczególną uwagę na zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców jako jednej z naczelnych zasad systemu zamówień publicznych.

About The Author

admin

Leave a Reply