Konsekwencje uchylania się od obowiązujących wymagań proceduralnych

, ,

Konsekwencje uchylania się od obowiązujących wymagań proceduralnych

23

Maj

Konsekwencje uchylania się od obowiązujących wymagań proceduralnych przy udzielaniu zamówień finansowanych ze środków europejskich są szczególnie dotkliwe, ponieważ obok zwyczajnych sankcji (unieważnienie umowy, odpowiedzialność dyscyplinarna) w grę wchodzi jeszcze zastosowanie korekt finansowych. Niestety w bieżącej praktyce są one wymierzane zbyt często. Bezpośrednią przyczyną tego stanu rzeczy jest nieznajomość prawa oraz chwiejna wykładnia powołanych wyżej przepisów.

Po drugie, weryfikacja pokrycia finansowego następuje w wyniku rzetelnego oszacowania wartości zamówienia w związku z wszczęciem postępowania o jego udzielenie. Ustalone w planie sumy wydatków nie muszą w pełni odpowiadać realnej wartości zamierzonych za-mówień. Poszczególne wydatki ujmuje się bowiem rodzajowo, a nie indywidualnie, a ponadto nie przesądzają one o żadnej wartości, lecz stanowią jedynie nieprzekraczalny limit kwotowy (por. art. 52 ufp). Dlatego konieczne jest późniejsze zindywidualizowane oszacowanie wartości zamówienia oraz jej odniesienie do właściwej dyspozycji planu wydatków albo wprost do zasobów finansowych zamawiającego, nie podlegającego obowiązkowi planowania wydatków. Jeśli ujawni się brak dostatecznego pokrycia – wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w zasadzie odpada. Wprawdzie do formalnej odmowy kontrasygnaty zobowiązania finansowego dochodzi dopiero w związku z zawarciem umowy finalnej, lecz wymuszone wcześniej unieważnienie postępowania z braku środków następuje zazwyczaj w okolicznościach leżących po stronie zamawiającego, co uzasadnia odpowiedzialność odszkodowawczą zamawiającego z art. 93 ust. 4 Pzp. Jedynie w zakresie zamówień finansowanych ze środków europejskich dopuszcza się możliwość zastrzeżenia unieważnienia postępowania wszczętego bez dostatecznego pokrycia finansowego, na warunkach art. 93 ust. 1 a Pzp (zob. dalej).

About The Author

admin

Leave a Reply