Koncepcja naukowej organizacji pracy

, ,

Koncepcja naukowej organizacji pracy

12

Lut

Pracownik (bezpośredni wykonawca, kierownik średniego i niższego szczebla) w wyniku wieloletniego treningu dochodzi do takiej perfekcji, że wykonuje swoje czynności niejako automatycznie, na zasadzie odruchu warunkowego, sprzy-jającego zwiększeniu wydajności Zasada jednego, najlepszego sposobu wykonywania każdej czynności i związany z nią system szczegółowych instrukcji i wąskiej specjalizacji wymaga szczegółowej kontroli wykonania. Ścisła, dokładna kontrola staje się w konsekwencjidalszym istotnym komponentem klasycznego zarządzania . Koncepcja naukowej organizacji pracy zakłada jednocześnie efektywność motywacji ekonomicznej. Posługiwano się systemem motywowania na zasadzie „kija i mar-chewki”, który oferuje z jednej strony nagrody – wynagrodzenia, premie i nagrody pieniężne, adekwatne do poniesionego wkładu i uzyskiwanych efektów, oraz możliwość awansu – a z drugiej – kary w postaci obniżenia zarobków, zablokowania awansu bądź zwolnienia z pracy. Model motywacji i system organizacji pracy apeluje do określonego stereotypu człowieka, zwanego homo economicus. Stereotyp ten z jednej strony odnosi się do producenta-kapitalisty, który owładnięty niepohamowaną żądzą pieniądza i władzy poświęca inne wartości na drodze do osiągnięcia tak sformułowanego celu, a z drugiej do człowieka-pracownika, który dąży jedynie do zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, nie traktując jako możliwości zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu. Zresztą w tradycyjnym stereotypie homo economicus nie zakładało się w ogóle posiadania przez pracownika potrzeb wyższego rzędu. W koncepcji człowieka ekonomicznego przyjmuje się założenie, że człowiek pobudzany jest wyłącznie przez bodźce zewnętrzne, którymi są dobra zaspokajające jego potrzeby materialne. Nie dostrzega się ani możliwości, ani korzyści wynikających z samo- pobudzania. Rezultatem zastosowanego systemu motywowania jest całkowita uległość i lojalność pracowników. W ten sposób zminimalizowano ryzyko związane z najbardziej zawodnym elementem, jakim są ludzie.

About The Author

admin

Leave a Reply