Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

chwilówki przez internet chwilówki przez internet , zenbox ,

Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych

4

Kwi

Do tego momentu ma on pełną, nie kontrolowaną przez biurokrację i załogę, władzę z silnym poczuciem od-powiedzialności za firmę i swój własny wkład kapitałowy.

W ten sposób proces prywatyzacji przebiegałby stopniowo według wariantu kapi-tałowego i przy należytym zabezpieczeniu interesu państwa. Jednocześnie dyrektor po-winien uzyskać uprawnienia negocjowania wzrostu wynagrodzeń ze związkami zawo-dowymi, podobnie jak w prywatnych przedsiębiorstwach. Podstawowym obowiązkiem dyrektora jest dbanie o pozycję i rozwój firmy, dlatego każde nadmierne ustępstwo w negocjacjach płacowych może zagrażać konkurencyjnej pozycji firmy i tym samym pozycji dyrektora. Dyrektor, który doprowadzi do bankructwa firmy, powinien mieć duże trudności ze znalezieniem innej kierowniczej funkcji w sektorze publicznym.

Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych powinna sprzyjać przekształcaniu zbiurokratyzowanego stylu działania ich dyrekcji w menedżerski styl zarządzania przed-siębiorstwem. Stopień sprawności funkcjonowania skomercjalizowanych przedsiębiorstw zależeć będzie w dużym stopniu od konkurencyjności otoczenia i jakości funk-cjonowania rynku.

Istnieje także możliwość zawierania kilkuletnich kontraktów z grupą menedżerską, która przejmuje pod swój zarząd przedsiębiorstwo państwowe. W ciągu 2-3 lat menedżerowie starają się zrestrukturyzować i poprawić kondycję finansową firmy i w ten sposób przygotować ją do kapitałowej prywatyzacji w drodze sprzedaży całej firmy lub sprzedaży akcji tworzonej spółki akcyjnej. W korzyściach wynikających z kapitałowej prywatyzacji partycypuje w ustalonych z góry proporcjach zarówno budżet państwa, jak i grupa kontraktowych menedżerów.

About The Author

admin

Leave a Reply