Kierowany system płynnych kursów walutowych — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Kierowany system płynnych kursów walutowych

22

Kwi

Od 1971 r. większość krajów stosuje kierowany system płynnych kursów wa-lutowych, w którym rządowa ingerencja w popyt i podaż osłabia wahania kursów wa-lutowych. Poszczególne kraje używają walut rezerwowych lub pożyczek z Międzyna-rodowego Funduszu Walutowego do utrzymania wahań płynnego kursu w określonych granicach. Względna stabilizacja kursu walut ułatwia kalkulacje, przewidywania przed-siębiorców i jest korzystniejsza niż częste wahania kursów.

Na dłuższą metę kurs walut kształtuje się nie tylko pod wpływem zmian w bilansie płatniczym kraju, ale także pod wpływem zmiany siły nabywczej pieniądza. W kraju, w którym występuje wysoki inflacyjny wzrost cen, następuje szybka deprecjacja pieniądza (czyli spadek jego siły nabywczej) i ten fakt wpływa na podwyżkę kursu wa-lut obcych. W przeciwnym przypadku, gdy ceny krajowe rosną, a kurs walutowy nie zmienia się, eksport staje się coraz mniej opłacalny. Wówczas lepiej jest sprzedawać towary na rynku krajowym niż za granicą. Prowadzić to musi jednak do ostrego deficytu bilansu płatniczego. Poza tym traciliby wszyscy cudzoziemcy przyjeżdżający do takiego kraju, gdyż przy wymianie swojej waluty dostawaliby tyle samo, ale mogliby za to kupić mniej ze względu na postępujący wzrost cen.

W warunkach szybkiego wzrostu cen rynkowych istnieje konieczność rozróżnienia między kursem nominalnym i kursem realnym.

Realny kurs jest miarą relatywnej ceny dóbr i usług pochodzących z różnych krajów wyrażonej w jednej walucie. Uwzględnia on zmiany, jakie zachodzą w sile nabywczej pieniądza obu porównywalnych krajów w pewnym okresie. Im szybciej rosną ceny towarów i usług w jednym kraju w stosunku do innego kraju, tym wyższy jest realny kurs waluty tego innego kraju.

About The Author

admin

Leave a Reply