Kategorie ekonomii keynesowskiej | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Kategorie ekonomii keynesowskiej

18

Kwi

Jeśli ta ścieżka równowagi zostanie osiągnięta, wówczas – jak stwierdza Harrod – wywoła ona stan zadowolenia wśród przedsiębiorców i chęć dalszego jej utrzymywania. W kategoriach ekonomii keynesowskiej oznacza to, że zamierzenia inwestycyjne przedsiębiorców odpowiadają nagromadzonym oszczędnościom z dochodu narodowego przy pełnym wykorzystaniu zdolności produk-cyjnych, czyli 1= Osex ante.

Jeśli podaż siły roboczej jest mała i niskie jest tempo postępu technicznego, wów-czas nie można wykluczyć, że Gw > Gn. O tendencji rozwojowej gospodarki decyduje nie stosunek Gw do Gn, lecz stosunek Gj do Gw. W sytuacji gdy Gw > Gn, wówczas Gjr< Gw, gdyż faktyczne tempo wzrostu nie może przewyższać możliwości określonych przez podaż siły roboczej i niski postęp techniczny. Gdy tylko Gy-obniży się w stosunku do Gw, mechanizm akceleracji będzie prowadził gospodarkę w kierunku seku- lamej stagnacji.

W przypadku gdy Gw < Gn, oznacza to, że ścieżka wzrostu przy pełnym wykorzy-staniu zdolności produkcyjnych leży poniżej ścieżki wzrostu wyznaczonej przez poten-cjalne rezerwy siły roboczej oraz postęp techniczny. W takiej sytuacji wzrost skłonności do oszczędzania s jest zjawiskiem pożądanym, gdyż podnosi gwarantowaną stopę wzrostu w pobliże lub do poziomu naturalnej stopy wzrostu. Czy gospodarka będzie rozwijała się w kierunku pełnego zatrudnienia siły roboczej, czy też w kierunku stagnacji przy rosnącym bezrobociu i zmniejszającym się stopniu wykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych, zależy to od stosunku Gy do Gw.

R. Harrod w swoim modelu ograniczył się do analizy sił pogłębiających zaistniałe stany odchylenia Gj od Gw, natomiast nie uzasadnił długofalowego trendu wzrostu gospodarczego. Postęp techniczny określał jedynie potencjalny wzrost gospodarczy re-prezentowany przez stopę Gn, ale nie wywierał on żadnego wpływu na faktyczną stopę wzrostu Gj.

About The Author

admin

Leave a Reply