Kategoria elementów przedmiotowo istotnych — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Kategoria elementów przedmiotowo istotnych

14

Lut

Jeśli więc termin „istotne warunki umowy” utożsamiać z elementami przedmiotowo istotnymi danego typu umowy, to nie byłoby możliwe sprecyzowanie istotnych warunków umów nienazwanych i mieszanych, zatem – pozostając tylko w obrębie unormowań Pzp, choć kwestia ma szerszy wymiar – w odniesieniu do tych umów w ogóle nie można byłoby stosować przepisu art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp, jak i wszelkich przepisów Pzp stanowiących o ofercie. Byłaby to jednak wykładnia prowadząca do nie nadających się do zaakceptowania wniosków, a taka wykładnia (wykładnia ad absurdum) jest oczywiście niedopuszczalna . Wobec tego należy wyraźnie stwierdzić, że kategoria elementów przedmiotowo istotnych służy wyłącznie przypisaniu umowy realnie zawartej w obrocie do danego typu umowy nazwanej względnie poczynieniu konstatacji, że przypisanie takie nie jest możliwe, a zatem że realnie zawarta umowa jest umową nienazwaną względnie mieszaną i w żadnym razie nie może być utożsamiana z pojęciem istotnych warunków umowy . Jest tak tym bardziej, że w każdej umowie – aby można było mówić, że doszła ona do skutku – strony muszą zindywidualizować swoje prawa i obowiązki choćby co do przedmiotu świadczenia, a to już do essentialiarum negotii nie należy. Zgodzić się zatem trzeba z poglądem, że „istotne postanowienia umowy” to nie jej elementy przedmiotowo istotne, ale co najmniej elementy konieczne konsensu (czyli elementy, jakie muszą być objęte konsensem, aby umowa doszła do skutku), które mogą być uzupełnione do dalsze elementy podniesione do rangi istotnych z woli stron, tradycyjnie określane mianem elementów podmiotowo istotnych (accidentalia negotti) . Nie ulega wątpliwości, że do elementów podmiotowo istotnych umowy należą w szczególności dodatkowe zastrzeżenia umowne, a więc m.in. klauzule dotyczące kar umownych. Tym samym klauzule te plasują się w kręgu istotnych postanowień umowy, o których stanowi art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp

About The Author

admin

Leave a Reply