Jedno z orzeczeń Trybunału | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Jedno z orzeczeń Trybunału

23

Cze

Ogłoszenie stwarza stan powszechnego poinformowania – stanowiąc wyraz przejrzystości działania organów zamawiających. O wadze tych obowiązków świadczy sankcja nieważności przewidziana w przypadku ich naruszenia w art. 146 Pzp: Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich”.

W jednym z orzeczeń Trybunał wskazuje właśnie na zasadę niedyskryminacji w kontekście pomijania ogłaszania informacji o zamówieniu. „Zgodnie z orzecznictwem Trybunału zasada równego traktowania, (której szczególnym wyrazem są art. 43 WE i art. 49 WE), zakazuje nie tylko otwartej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, lecz także wszelkich ukrytych form dyskryminacji, które, poprzez stosowanie innych kryteriów odróżniających, pro-wadzą do tego samego rezultatu (wyroki Trybunału: z dnia 29 października 1980 r. w sprawie 22/80 Boussac Saint-Freres, Rec. 1980 r. str. 03427, pkt 7 i z dnia 5 grudnia 1989 r. w sprawie C-3/88 Komisja przeciwko Włochom, Rec. 1989 r. str. 04035, pkt 8). Brak stosownego ogłoszenia może stanowić przejaw ukrytej dyskryminacji, albowiem obowiązek ogłoszenia wprowadzono po to, by zamówienia publiczne w różnych państwach członkowskich były dostępne dla wszystkich przedsiębiorców we Wspólnocie. Z zasady niedyskryminacji wynika obowiązek zasady równego traktowania oferentów (wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie C-243/89 Komisja przeciwko Danii, Rec. 1993 r. str. I-03353, pkt 23 i ww. w pkt 111 wyrok w sprawie Komisja przeciwko Belgii, pkt 51).

About The Author

admin

Leave a Reply