Integracja zachodnioeuropejska cz. II

Deweloperzy w Krakowie , ,

Integracja zachodnioeuropejska cz. II

18

Sie

Integracja ta ma po-legać na stworzeniu systemu banków centralnych ze wspólnym bilansem aktywów i pa-sywów i wspólną polityką monetarną, wyrażającą się między innymi w ustalaniu kursu ECU do innych walut spoza Wspólnoty. W ten sposób będzie następowało stopniowe przejmowanie przez różne instytucje ponadnarodowe uprawnień finansowych i poli-tycznych, tradycyjnie traktowanych jako prerogatywy władzy narodowej.

Lista członków Wspólnoty nie jest zamknięta. Chęć wstąpienia do niej wyraziły już takie kraje, jak Austria, Szwecja, Węgry, Czechy, Słowacja i Polska.

O ile dwa pierwsze kraje o rozwiniętej gospodarce rynkowej są dobrze przygoto-wane do spełnienia wymagań stawianych członkom Wspólnoty, o tyle byłe kraje ko-munistyczne, w tym także Polska, tych warunków jeszcze nie spełniają. Zapewne upły-nie jeszcze wiele lat zanim zreformują one swój system gospodarczy w takim stopniu, aby upodobnić się w mechanizmach ekonomicznych i strukturach instytucjonalnych do krajów Europy Zachodniej.

Powstała natomiast możliwość wcześniejszego uzyskania przez Czechy, Słowację, Polskę i Węgry statusu członka stowarzyszonego z Europejską Wspólnotą, który daje pewne korzystne uprawnienia w postaci stopniowego zwiększania przez Wspólnotę importu określonych artykułów rolnych i przemysłowych oraz prowadzenia preferencyj-nej polityki celnej przez okres od 5 do 10 lat w celu wyrównania niekorzystnych różnic w warunkach produkcji i zwiększenia zdolności konkurencyjnej krajów stowarzyszonych ze Wspólnotą. Równocześnie pociąga to za sobą określone zobowiązania wobec Wspólnoty, jak np. konieczność uzgadniania decyzji o zmianie ceł czy kursu walut. Kil-kuletni okres przejściowy jest więc niezbędnym warunkiem do stopniowego podnoszenia zdolności konkurencyjnej gospodarek krajów stowarzyszonych i pełnego zintegrowania się w przyszłości ze Wspólnotą. Chociaż liberalizacja ddostępu do tynku europejskiego jest asymetryczna i Wspólnota będzie otwierać się na import z Polski szybciej niż Polska na import ze Wspólnoty, to bez dostatecznego rozwinięcia nowoczesnej struktury eksportowej koncesje te nie będą efektywnie i w pełni wykorzystane.

About The Author

admin

Leave a Reply