Import kapitału

http://dorabiamdopensji.pl/ , www.tanielatanie.net.pl/tanie-loty/Glasgow ,

Import kapitału

2

Mar

Zestawiając korzyści i koszty trzeba dojść do wniosku, że kraje rozwijające się nie mają zbyt wielkiego wyboru, nawet jeśli pewna część społeczeństwa ulega ksenofobii (niechęci do innych nacji). Poddanie się pewnej zależności jest trudną do uniknięcia ce-ną, jaką warto zapłacić za możliwość przyspieszonego rozwoju, gdyż rezygnacja z do-puszczenia obcego kapitału może być równoznaczna z pozostaniem w kręgu cywiliza-cyjnego zacofania. Import kapitału jest więc szansą rozwoju dla tych krajów rozwijają-cych się, które są w stanie stworzyć odpowiednie ku temu warunki, mimo że będzie on okupiony wzrostem zależności gospodarczej i politycznej oraz zwiększonym zagroże-niem dla naturalnego środowiska.

W celu złagodzenia negatywnych skutków napływu obcego kapitału możliwe jest wprowadzenie międzynarodowej kontroli nad działalnością transnarodowych korporacji i zapewnienie rządom krajowym większego wpływu na decyzje obcych przedsiębiorstw na ich terytorium. Równocześnie postuluje się stworzenie nowego ładu mię-dzynarodowego, wyrażającego się w uprzywilejowanych lub przynajmniej równopraw-nych warunkach uczestnictwa krajów rozwijających się w handlu międzynarodowym oraz udzielania im większej pomocy kredytowej bez narzucania niekorzystnych warun-ków politycznych.

Przywódcy krajów wysoko rozwiniętych muszą znaleźć jakieś rozsądne rozwiąza-nie, aby zahamować postępujący proces degradacji środowiska w skali światowej i nie dopuścić do zaostrzenia się konfliktów między uprzemysłowioną i bogatą półkulą pół-nocną a zacofaną i biedną półkulą południową. W przeciwnym przypadku ludzkość bę-dzie zmierzać ku samozagładzie trapiona ciągłymi konfliktami na tle pogłębiających się nierówności i rosnącego poczucia niesprawiedliwości.

Niniejszy rozdział jest syntetycznym podsumowaniem podstawowych zagadnień makroekonomii. Wiąże on w jednolitą całość makroanalizę iynku towarowego z rynkiem pieniężnym przy keynesowskim założeniu niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Powiązanie obu rynków ilustrowane jest za pośrednictwem mechanizmu transmisyjnego, który sttanowi główną treść modelu zwanego w literaturze światowej IS-LM.

Przypomnijmy sobie na wstępie znane już zależności między składnikami popytu globalnego a realnym poziomem dochodu narodowego.

About The Author

admin

Leave a Reply