Ideowość

, ,

Ideowość

16

Sie

Czymś dobrym, uczciwym i naturalnym jest zatem sytuacja, w której konkretna jednostka poświęca się na rzecz abstrakcyjnej zbiorowo-ści, uczestnicząc w realizacji jakiegoś wielkiego programu społecznego z inspiracji religijnej, narodowościowej lub klasowej. O czyjejś ideowości zwykło się na ogół mówić z szacunkiem i uznaniem. Ideowość oznacza bowiem gotowość do poświęceń na rzecz jakiejś idei, czemu zwykle towarzyszą uczucia zaliczane do tzw. wyższych. Nie przecząc potrzebie rozwijania takich uczuć, trzeba jednak zauważyć, że nie należy zbyt pochopnie pochwalać wszelkich przejawów ideowego zaangażowania. Chodzi przy tym nie tylko o oczywiste sytuacje, kiedy sama idea budzi wątpliwości, ale również o to, czy cechy obserwowanych postaw i zachowań nie grożą wynaturzeniem w fanatyzm ideowości skądinąd cennej. Bardzo łatwo popełnia czyny pełne nienawiści i okrucieństwa ten, kto uważa, że ma absolutną słuszność. Biorąc pod uwagę coraz częściej i na coraz większą skalę dokonywane – z pobudek jak najbardziej ideowych – akty terroru, trudno nie zgodzić się ze stanowiskiem I. Berlina, który pisze: „Nasze czasy, wbrew temu, co się często słyszy, nie wymagają bynajmniej mocniejszej wiary, silniejszego przywództwa ani bardziej naukowej organizacji. Raczej przeciwnie – przydałoby się im mniej mesj ani stycznej żarliwości, więcej światłego sceptycyzmu, więcej tolerancji dla odmienności, częstszego stosowania środków ad hoc dla osiągnięcia celów w możliwej do przewidzenia przyszłości, więcej miejsca dla własnych dążeń jednostek i mniejszości, których upodobania i przekonania nie znajdują (mniejsza o to czy słusznie) rezonansu wśród większości” .

About The Author

admin

Leave a Reply