Główne źródło rozwoju gospodarczego

, ,

Główne źródło rozwoju gospodarczego

12

Kwi

Stąd głównego źródła rozwoju gospodarczego należy szukać w woli zamożniejszej części społeczeństwa, aby nadwyżkę dochodów inwestować w działalność produkcyjną, a nie bezproduktywnie konsumować. Instytucje państwowe powinny w tym celu stwarzać sprzyjające warunki fiskalne, monetarne i infrastrukturalne, aby inwestowanie było przedsięwzięciem możliwym i opłacalnym. Zadaniem państwa jest bowiem eliminowanie wszelkich przeszkód hamujących rozwój gospodarczy. Ono powinno być inspiratorem i źródłem bodźców, które wyrwą kraj z marazmu i niedorozwoju.

Trudności zapoczątkowania procesu uprzemysłowienia w aspekcie czysto gospo-darczym wynikają z trzech głównych przyczyn: braku kapitału i ograniczonej mo-żliwości oszczędzania, słabo rozwiniętego rynku wewnętrznego oraz braku ko-rzyści zewnętrznych. Korzyści zewnętrzne występują wówczas, gdy zyski jednego pro-ducenta oddziałują pozytywnie na działalność innego producenta. Może to wyrażać się w określonych efektach finansowych lub technologicznych. Są one związane z komple- mentamością rozwoju różnych dziedzin przemysłu i innych działów gospodarki naro-dowej. Rozwijanie infrastruktury technicznej przez państwo jest także stwarzaniem ko-rzyści zewnętrznych dla prywatnego kapitału. Brak korzyści zewnętrznych zmniejsza skłonność do inwestowania prywatnego kapitału i tym samym opóźnia rozwój gospo-darczy kraju. W tych warunkach słabo rozwinięta klasa średnia i przedsiębiorczość pry-watna nie wykazują wystarczającej siły i zdolności do przerwania „błędnego koła” za-cofania i ubóstwa kraju.

Nie ma więc uniwersalnej recepty na sposób szybkiego przezwyciężenia zacofania. Po II wojnie światowej wiele krajów Trzeciego Świata podjęło różnorodne wysiłki zmierzające do wejścia na drogę długofalowego i nowoczesnego rozwoju. Mimo iż dokonały one na pewnych odcinkach postępu, większości nie udało się zmniejszyć dystansu dzielącego je od krajów wysoko rozwiniętych. Udało się jedynie tym, które zdołały stworzyć zachęcające warunki polityczne i gospodarcze do napływu, i to na dużą skalę, obcego kapitału.

About The Author

admin

Leave a Reply