Formuła art. 483 § 1 k.c — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Formuła art. 483 § 1 k.c

8

Sie

Jedyny wniosek jaki z tego wynika to jednak ten tylko, że w aktualnym stanie prawnym ewentualne zastrzeżenie kar umownych ustawodawca pozostawił zamawiającemu i wykonawcom, ale wprowadzanie klauzul o karach umownych do umów zawieranych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych oczywiście w dalszym ciągu jest prawnie dopuszczalne. Żaden przepis Pzp nie wyłącza bowiem takiej możliwości, zaś zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp, do umów w sprawach zamówień publicznych – jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej – stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, zatem także przepisy tego kodeksu o karach umownych. Uznać przy tym należy, że klauzule o karach są nie tylko dopuszczalne, ale i pożądane z uwagi na wskazaną wcześniej ich funkcję sty- mulacyjną. Dotyczy to zwłaszcza tych przypadków, w których zamówienie publiczne jest finansowane ze środków unijnych, bo wzmacniając tzw. dyscyplinę umowną kary mogą przynajmniej do pewnego stopnia chronić przed obowiązkiem zwrotu tych środków.

-5. Z formuły art. 483 § 1 k.c. wynika, że kara umowna może być zastrzeżona tylko na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych. Wprawdzie w orzecznictwie prezentowany był też pogląd odmienny , to jednak jest on wątpliwy, bo kłóci się z literalnym brzmieniem przywołanego na wstępie przepisu. Dlatego aktualnie zarówno judykatura , jak i doktryna wyraźnie odcinają się od tego poglądu. W konsekwencji przyjąć trzeba, że klauzula umowna przewidująca kary na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego – jako sprzeczna z prawem – byłaby na mocy art. 58 § 1 k.c. bezwzględnie nieważna

About The Author

admin

Leave a Reply