Finansowanie deficytu budżetowego

rejestracja spółki w Warszawie , kalendarze książkowe warszawa ,

Finansowanie deficytu budżetowego

7

Sie

Rząd stara się przekonać związki zawodowe, aby ich żądania wzrostu płac były mniejsze od wzrostu cen, zaś wzrost płac realnych dokonywał się tylko dzięki wzrostowi wydajności pracy. Rząd może także wprowadzić odpowiedni sposób progresywnego opodatkowania przedsiębiorstw, jeśli zezwalają one na szybszy wzrost płac nominalnych ponad ustalony pułap. Polityka dochodowa może przejściowo obniżyć stopę inflacji, ale na długą metę żaden demokratyczny rząd nie jest w stanie zahamować żądań rewindykacyjnych robotników, którzy wcześniej czy później będą się domagać wy-równania wzrostu kosztów utrzymania w stosunku do wzrostu ich plac nominalnych.

W krótkim okresie nie musi występować ścisły związek między wielkością deficytu budżetowego a wzrostem inflacji. Deficyt budżetowy może być bowiem finansowany pieniądzem znajdującym się w obiegu i ściągniętym bądź w drodze sprzedaży obligacji skarbowych, bądź też zaciągnięciem kredytu w bankach komercyjnych.

W długim okresie uporczywe finansowanie rosnącego deficytu za pomocą emisji obligacji lub zaciągniętych kredytów może tak znacznie powiększyć zobowiązania pań-stwa z tytułu samych należnych odsetek, że rząd będzie musiał uciec się do drukowania pieniędzy papierowych, jeśli nie zostaną podjęte drastyczne działania fiskalne w celu zmniejszenia deficytu. Ograniczanie deficytu w drodze podwyższania obciążeń podatkowych bądź drastycznych cięć w wydatkach budżetowych może działać antyin-flacyjnie, ale stwarza groźbę spowodowania recesji i wzrostu bezrobocia.

About The Author

admin

Leave a Reply