Dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernego zadłużenia

, ,

Dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernego zadłużenia

24

Cze

Na krótką metę niezbędne staje się podniesienie kursu waluty obcej, czyli dewa-luacja waluty krajowej. Wówczas poprawi się opłacalność eksportu, ale podrożeją wszystkie towary importowane. Wzrosną ceny innych towarów i koszty całej operacji muszą być przenoszone na społeczeństwo.

Nadwyżka eksportu nad importem może rosnąć nie tylko dzięki wartości eksportu, ale także ograniczeniom importu. Wymuszany w ten czy w inny sposób wzrost nadwyżki eksportowej produkcji powoduje, że dochód narodowy do podziaału na cele kon-sumpcyjne i inwestycyjne rośnie znacznie wolniej niż dochód narodowy wytworzony. W ostatecznym rezultacie wymuszony różnymi metodami wzrost nadwyżki eksportowej będzie odbijał się w sposób niekorzystny nie tylko na możliwościach wzrostu konsumpcji społeczeństwa, ale także na możliwościach inwestycyjnych kraju.

Tak czy inaczej zbyt duże koszty obsługi długu, przekraczające 25% wartości re-alizowanego eksportu, obciążają w nadmiernym stopniu bilans płatniczy i powodują, że dany kraj znajduje się w puiapce zadłużenia. Wówczas nie ma możliwości znacznego zwiększenia eksportu, a wymuszanie niezbędnej nadwyżki przez redukcję importu wpływa niekorzystnie na zapotrzebowanie rynku, poziom konsumpcji oraz możliwości dalszego rozwoju gospodarczego kraju.

Dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernego zadłużenia nie może prowa-dzić do wniosku, że zaciąganie kredytów zagranicznych jest zjawiskiem niepożądanym. Jest to przecież zjawisko dość powszechne we współczesnym świecie. Może ono być bardzo pożyteczne pod warunkiem rozsądnego ich wykorzystania, przede wszystkim na rozbudowę i modernizację produkcji eksportowej. Jeśli natomiast kraj znaczną część kredytów przeznacza na finansowanie wydatków zbrojeniowych bądź też na wzrost bie-żącej konsumpcji społeczeństwa, wówczas bardzo łatwo może wpaść w pułapkę zadłu-żenia.

Wyjście z pułapki zadłużenia jest bardzo trudne, nawet przy założeniu, że społe-czeństwo będzie cierpliwie znosiło wysokie koszty odsługi długu. Z reguły niezbędna jest tu pomoc zagraniczna i to w bardzo różnych formach. Z każdą formą możliwej pomocy wiążą się zazwyczaj dość wysokie wymagania kierowane pod adresem kraju za-dłużonego, które nie są bynajmniej łatwe do spełnienia .

About The Author

admin

Leave a Reply