Dopuszczalną granicę zadłużenia Q — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Dopuszczalną granicę zadłużenia Q

13

Cze

Te ostatnie jedynie przejściowo łagodzą sytuację w napiętym bilansie płatniczym, ale jej nie rozwiązują, gdyż także kredyty refinansowe trzeba w przyszłości spłacać wraz z odsetkami. Dlatego na dłuższą metę wysokie koszty obsługi długu (rz+ g)Zz, jak również inne ujemne salda bilansu płatniczego mogą być zrównoważone przede wszystkim dodatnim saldem handlu zagranicznego, czyli Ex > Im.

Każde państwo powinno dbać o to, aby nie dopuścić do nadmiernego zadłużenia kraju, gdyż może to stać się źródłem poważnych trudności gospodarczych i finanso-wych. Dopuszczalną granicę zadłużenia Q wyraża się następującą formułą:

Gdy kraj jest bardzo zadłużony (jak np. Polska), wówczas suma należnych odsetek (t’z • Z_) oraz spłat części kredytu (g • Z_) będzie przekraczała 25% wartości osiąga-nego eksportu. Oznacza to, że dany kraj w przeszłości brał w sposób nieodpowiedzialny kredyty, nie licząc się z możliwościami eksportowymi, i doprowadził w ten sposób do przekroczenia dopuszczalnej granicy zadłużenia. Powstają wówczas duże trudności z równoważeniem bilansu płatniczego. Możliwe są tu dwa podstawowe rozwiązania:

– albo nastąpi redukcja części długu i należnych odsetek, czy też korzystniejsze dla kraju rozłożenie płatności w czasie i dalsza kapitalizacja nie spłaconych odsetek (co je-dynie powiększa stan zadłużenia),

– albo znacznie zwiększy się rozmiary eksportu.

Pierwsze rozwiązanie z reguły wiąże się ze spełnieniem określonych warunków po-stawionych przez wierzycieli, bynajmniej niełatwych do wykonania przez kraj zadłu-żony.

Drugie rozwiązanie wymaga dłuższego czasu i ogromnych nakładów na moderni-zację i wzrost produkcji eksportowej, co z kolei wymaga dodatkowych kapitałów, któ-rych w kraju zadłużonym z reguły brak. Możliwości zaciągnięcia nowych kredytów są niezwykle ograniczone.

About The Author

admin

Leave a Reply