Długofalowa polityka społeczno-ekonomicznej państwa zapoczątkowana przez L. Erharda — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Długofalowa polityka społeczno-ekonomicznej państwa zapoczątkowana przez L. Erharda

24

Cze

Z drugiej zaś wska-zywał na potrzebę zachowania umiaru ingerencji państwa w redystrybucję dochodów. Już na początku lat pięćdziesiątych dostrzegał niebezpieczeństwa z tym związane i wy-powiadał się za redukcją nadmiernie rozbudowanych subsydiów oraz ograniczeniem rządowej biurokracji, podkreślając, że populistyczna presja na transfery rządowe może jak rak niebezpiecznie rozszerzać się na zdrowym organizmie rynkowym .

Rópke odegrał znacznie większą rolę w kształtowaniu polityki gospodarczej dopiero po 1948 r., gdy został głównym doradcą ministra ds. gospodarczych L. Erharda.

W rezultacie długofalowej polityki społeczno-ekonomicznej państwa, zapocząt-kowanej przez L. Erharda, ukształtował się w RFN nowy porządek nazwany społeczną gospodarką rynkową. Składa się on z różnych podzbiorów regulacji działających w systemie rozwiniętej gospodarki rynkowej. Obejmują one: cały system polityczno- -prawny, cele polityki gospodarczej państwa, politykę społeczną oraz bezpośrednie i po-średnie narzędzia oddziaływania na podmioty w gospodarce rynkowej .

System polityczno-prawny zakłada istnienie liberalno-demokratycznego ustroju parlamentarnego z szeroko rozbudowanym pluralizmem politycznym i instytucjonal-nym oraz pełną swobodę zawierania umów, wolność słowa, publikacji, wyboru zawodu, negocjowania płac, niezależności polityki pieniężnej banku centralnego od polityki fiskalnej państwa itp. Obejmuje on także stosunki pracy, ubezpieczenia społeczne, przepisy walutowe, celne, podatkowe, taryfowe itp.

Państwo uzyskuje szerokie uprawnienia w gospodarowaniu dobrami i usługami publicznymi związanymi z obroną narodową, bezpieczeństwem publicznym, oświatą, nauką, ochroną zdrowia, infrastrukturą łącznościową i komunikacyjną oraz ochroną na-turalnego środowiska człowieka.

About The Author

admin

Leave a Reply