Dewaluacja waluty krajowej - skutki

, ,

Dewaluacja waluty krajowej – skutki

7

Mar

Zmiana kursu walut zawsze działa na obie strony, tzn. na eksport i na import, a także na stan zadłużenia wyrażony w walucie krajowej. Stąd wynikają określone ob-ciążenia budżetu państwa związane ze spłatą kredytów i procentów. Podwyższenie podwartościowego kursu dolara oznacza dewaluację, czyli oficjalne podniesienie kursu dolara. To natomiast zwiększa opłacalność eksportu i w tym sensie działa antyrece- syjnie, ale równocześnie podraża cały import. Poprawia się bilans handlowy i bilans płatniczy kraju, ale wraz z podrożeniem importu, rosną koszty produkcji i ceny wyrobów finalnych, a także rosną ceny importowanych dóbr konsumpcyjnych. Oznacza to wzmożenie inflacji.

Dewaluacja waluty krajowej powoduje także, iż dotychczasowa suma kosztów ob-sługi długu w dolarach wymaga znacznie większych wydatków z budżetu państwa na zakupienie niezbędnych dewiz. Pojawia się więc zagrożenie powstania lub dalszego po-głębienia deficytu budżetu państwa. Jeśli rząd zechce pokryć zwiększony deficyt wzmo-żeniem restrykcyjnej polityki fiskalnej, wówczas bądź osłabi motywację do zwiększania produkcji, bądź też napotka opór społeczny wynikający z ograniczenia wydatków na zaniedbaną sferę budżetową.

Każde rozwiązanie wywołuje więc określone zjawiska pozytywne na jednym i ne-gatywne na innym odcinku. Dewaluacja będzie działać antyrecesyjnie, ale równocześnie proinflacyjnie. W pierwszej fazie wprowadzania mechanizmu rynkowego tłumienie inflacji jest taktowane w polityce rządu jako zadanie priorytetowe. Rząd każdego kraju będzie uważał obniżenie hiperinflacji do niskiego poziomu galopującej inflacji za znaczący sukces swojej polityki. Dlatego bardzo ostrożnie będzie podchodził do żądań eksporterów, aby w znacznym stopniu zdewaluować walutę krajową.

About The Author

admin

Leave a Reply