Definicja kompetencji

https://www.so-sweet.pl/pl/c/Snickers/55 , http://sklep.antra.com.pl/antra-kalendarz-a4-tygodniowy,c29.html ,

Definicja kompetencji

24

Lip

Rozwijając źródła wpływu leżące po stronie pracownika oraz zakres wyniku jego działalności Levy-Leboyer podkreślił, że kompetencje dotyczą „zintegrowanego wykorzystania zdolności, cech osobowości, a także nabytej wiedzy i umiejętności w celu doprowadzenia do pomyślnego wykonania złożonej misji w ramach przedsiębiorstwa”. Autor przypomniał również, że kompetencje zakorzenione są w zachowaniach dostrzegalnych w wykonywaniu zawodu bądź zajęcia i przyczyniają się do powodzenia zawodowego na zajmowanym stanowisku.

Nie ulega wątpliwości, że literatura przedmiotu nie podaje jednoznacznej definicji kompetencji, choć można znaleźć elementy wspólne dla poszczególnych interpretacji. Tą płaszczyzną jest analiza czynników przyczyniających się do osiągnięcia wysokiego poziomu wkładu poszczególnych osób i efektywności organizacji. Trzon rozumienia kompetencji od czasu pierwszej publikacji D. McClellanda na ten temat pozostał niezmieniony. Z jednej strony kompetencje odnoszą się do zasobów pra-

cowników, z dragiej – biorą pod uwagę efekty działania, czyli oczekiwane przez firmę rezultaty. Te dwie płaszczyzny nie są statyczne i jednorodne. Niezależnie od tego, jak zdefiniowany będzie aspekt potencjału pracownika oraz aspekt oczekiwań organizacji, najważniejsza w ujęciu kompetencji jest konsekwencja połączenia obu tych płaszczyzn – sposób przekształcania zasobów ludzkich w zasoby organizacji. Sposób ten, ujęty poprzez kryteria behawioralne, można nazwać zdolnością pracownika do bycia kompetentnym w danych uwarunkowaniach organizacyjnych.

About The Author

admin

Leave a Reply