Czym właściwie jest inflacja?

, ,

Czym właściwie jest inflacja?

18

Lip

Żaden rząd na świecie nie lekceważy inflacji, nawet tej pełzającej, gdyż zawsze ist-nieje niebezpieczeństwo, że może ona przerodzić się w inflację galopującą, a w skrajnych przypadkach w hiperinflację. Oznacza to wówczas nieuchronny upadek rządu i prze-graną w najbliższych wyborach parlamentarnych tych sił politycznych, które uformo-wały ten rząd.

Powstaje często pytanie, skoro inflacja jest zjawiskiem niepożądanym, kto zatem ponosi winę za wzrost cen?

Jeśli inflacja ma charakter popytowy, wówczas za zwrost cen obciąża się odpowie-dzialnością rząd, który dopuszcza do nadmiernych wydatków budżetowych, bądź bank centralny, który utrzymuje stopę dyskontową na zbyt niskim poziomie i zachęca w ten sposób do nadmiernej kreacji pieniądza za pośrednictwem taniego i łatwo dosttępnego kredytu.

Jeśli inflacja ma charakter kosztowy, wówczas odpowiedzialnością obciąża się związki zawodowe, które wysuwają nadmierne żądania rewindykacyjne dotyczące wzrostu plac. Inflację kosztową mogą też wywoływać wielkie przedsiębiorstwa monopolistyczne, które podnoszą ceny podstawowych surowców i dóbr finalnych, co powoduje, że ceny wielu dóbr finalnych i usług rosną.

Inflacja jest zatem nie tyle wynikiem błędów popełnianych w polityce fiskalnej, pieniężnej i dochodowej, ile konsekwencją toczącej się między różnymi grupami spo-łecznymi walki o podział dochodu narodowego, które wymuszają decyzje o konsekwen-cjach inflacyjnych, na czym traci większość społeczeństwa. Wszyscy chcą uniknąć in-flacji, ale walcząc o własne partykularne interesy uruchamiają reakcję łańcuchową, któ-ra w efekcie prowadzi do mniejszego lub większego wzrostu cen. Wolny rynek z nie-ubłaganą konsekwencją w skali makro równoważy wszystkie procesy dokonujące się zarówno po stronie globalnego popytu, jak i po stronie kosztów wytwarzania, obciążając ich skutkami w sposób nierównomierny różne grupy społeczne. Z reguły cieipią na tym jednostki najsłabsze.

About The Author

admin

Leave a Reply