Czym jest ekonomia? — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

auchan www.wydawajdobrze.com/auchan , ,

Czym jest ekonomia?

18

Lip

Najważniejsze jest to, aby cały proces transformacji był podporządkowany orien-tacji prorozwojowej opartej na kapitale ludzkim, a więc na inwestycjach w człowieka. Ta długofalowa orientacja wskazuje na rosnącą rolę nakładów na oświatę i naukę, których nie należy ograniczać w imię doraźnego równoważenia gospodarki narodowej i hamowania inflacji za wszelką cenę.

Zaczęliśmy wykład od stwierdzenia, że ekonomia jest nauką o racjonalnych wy-borach dokonywanych przez różne podmioty gospodarcze w celu osiągnięcia najwyż-szych efektów ekonomicznych z danego – z reguły ograniczonego – zasobu środków. W praktyce decyzje o wyborze określonych rozwiązań znajdują się pod wpływem znacznie większej liczby ograniczeń niż byliśmy to w stanie uwzględnić w analizach teoretycznych. Stąd wynikają duże nieraz rozbieżności między idealnymi wyborami w warunkach modelowych a realnym przebiegem obserwowanych decyzji i ich skutków w różnych podmiotach gospodarczych. Trzeba zdawać sobie sprawę, że w realnej gospodarce ani w sektorze prywatnym, ani w sektorze publicznym nie da się całkowicie uniknąć błędnych decyzji. Różnica polega jednak na tym, że za błędy polityki państwa muszą płacić wszyscy obywatele kraju, zaś za błędy popełnione w przedsiębiorstwie odpowiadają tylko właściciele firmy oraz akcjonariusze. Dlatego motywacje do uniknięcia błędów są znacznie silniejsze w sektorze prywatnym niż w sektorze publicznym.

About The Author

admin

Leave a Reply