Czym jest dług publiczny?

, ,

Czym jest dług publiczny?

18

Lip

Długiem publicznym nazywamy całkowitą kwotę zadłużenia rządu w formie należnej zapłaty z tytułu sprzedanych papierów wartościowych skarbu państwa w celu pokrycia deficytu budżetu. Możliwości finansowania deficytu budżetu rosnącym zadłużeniem publicznym zależą od stopnia chłonności i poziomu rozwoju rynku kapitałowego. Jeśli rynek ten jest należycie rozwinięty i instytucje (np. ubezpieczeniowe) oraz obywatele kraju .chętnie kupują obligacje, wówczas – jak wykazuje doświadczenie wielu krajów – nawet 10% udział deficytu w PKB nie musi stwarzać zagrożeń dla finansów publicznych. Państwo ściąga czasowo wolne środki pieniężne z obiegu lub lokat terminowych i wykorzystuje je do finansowania wydatków powiększających popyt konsumpcyjny, a częściowo także inwestycyjny. Obligacje mogą także kupować banki komercyjne, ale to zmniejsza wówczas pulę środków kredytowych i ujemnie wpływa na inwestycje w sektorze prywatnym.

Niebezpieczeństwo pojawia się dopiero wówczas, gdy rynek papierów wartościowych nie jest zbyt chłonny i sprzedaż obligacji idzie opornie. W tej sytuacji, aby sfinansować deficyt budżetu pozostałą część emitowanych przez rząd obligacji musi wykupić bank centralny. Czyni to z reguły z dodatkowej emisji pieniądza, która stwarza zagrożenie uruchomienia spirali inflacyjnej .

Mimo wynalezienia skutecznej metody finansowania deficytu budżetu, nie słab-ną niepokoje spowodowane stale rosnącym zadłużeniem publicznym.

About The Author

admin

Leave a Reply