Cztery warunki by Polska uzyskała pełne członkostwo w Wspólnocie Europejskiej — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Cztery warunki by Polska uzyskała pełne członkostwo w Wspólnocie Europejskiej

18

Lip

W perspektywie najbliższych 10-15 lat słabo przygotowana do integracji polska gospodarka prawdopodobnie nie zyska wiele na wymiernych efektach ekonomicznych, ale na pewno straciłaby znacznie więcej, gdybyśmy tego Układu nie podpisali. Znaleźlibyśmy się wówczas w znacznie gorszej sytuacji w stosunku do Węgier, Czech, Słowacji i innych krajów postkomunistycznych, które zawarty takie układy.

Jako kraj o silnej cywilizacyjno-kulturowej orientacji prozachodniej musimy podjąć wyzwanie wynikające z zaawansowanych procesóów integracyjnych w Europie Za-chodniej. Zawarty Układ o Stowarzyszeniu ma w ciągu 10 lat przygotować polską go-spodarkę do uzyskania pełnego członkostwa we Wspólnocie Europejskiej. Muszą być jednak spełnione cztery podstawowe warunki:

– pełna stabilizacja ekonomiczna z jednocyfrową stopą inflacji w skali roku,

– pełna swoboda dla wolnej przedsiębiorczości na rynku,

– ustabilizowany budżet z ograniczoną skalą deficytu w stosunku do wytwarzanego dochodu narodowego,

– wymienialność zewnętrzna waluty krajowej.

Spełnienie tych warunków wymaga głębokich zmian w strukturze własności na ko-rzyść własności prywatnej, wszechstronnego rozwoju infrastruktury w sferze bankowo-ści, rynku kapitałowego i systemu łączności oraz większego zrównoważenia bilansu płat-niczego kraju. Tych warunków nie da się spełnić wcześniej niż na początku XXI w. W ciągu najbliższych 10 lat muszą się dokonać głębokie dostosowania do wysokich wy-magań integracyjnych i to głównie na poziomie mikro, tzn. w przedsiębiorstwach pry-watnych i państwowych zdolnych wytrzymać napór konkurencyjny ze strony lepiej zor-ganizowanych i bardziej efektywnych przedsiębiorstw krajów Wspólnoty.

About The Author

admin

Leave a Reply