Chwiejność orzecznictwa | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Chwiejność orzecznictwa

10

Lip

W sferze zamówień publicznych zamawiający-jak się zdaje-zbyt łatwo ulegają różnym naciskom sytuacyjnym, potęgujących się w warunkach ogólnego pogorszenia koniunktury gospodarczej, zwłaszcza gdy jedynym kryterium udzielenia zamówienia jest wysokość oferowanej ceny. Nie bez znaczenia jest dostrzegalna w tej materii chwiejność orzecznictwa. Tymczasem art. 89 ujst. 1 pkt 4 Pzp wyraźnie łączy podstawę odrzucenia oferty z zaniżoną ceną względem wartości przedmiotu zamówienia, natomiast z art. 90 Pzp poświęconego wyjaśnieniom dotyczącym czynników cenotwórczych wprost wynika, że chodzi tu o koszty realizacji zamówienia. Uwzględniając powyższe oraz ogólny zakaz zaniżania cen w obrocie gospodarczym, a także sam cel odrzucenia oferty z tego powodu – nasuwa się oczywisty wniosek, że oferowana cena (brutto) jest rażąco niska, jeśli nie pokrywa ona w pełni kosztów realizacji zamówienia. Nie tylko nie gwarantuje ona wykonawcy jakiegokolwiek zysku trans-akcyjnego, lecz naraża na stratę. Zamawiający powinien zawczasu dysponować wiarygodnym oszacowaniem wartości przedmiotu zamówienia, z wyodrębnionym w razie potrzeby zyskiem transakcyjnym (marżą), w oparciu o które decyduje się na wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Praktyki oferowania świadczeń po rażąco niskich cenach muszą być rzetelnie weryfikowane i surowo zwalczane, bez zbędnych wahań orzecznictwa, które z założenia ma zapewniać dostateczne oparcie dla znajdujących się w trudnym położeniu zamawiających.

About The Author

admin

Leave a Reply